توسعۀ سواد اطلاعاتی در آموزش عالی کشور: شناسایی عوامل مؤثر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی‌ دانشگاه بیرجند

2 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی

چکیده

همگام با گسترش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و نفوذ آن در جنبه‌های مختلف زندگی و به‌طور اخص در سطح آموزش عالی، برخورداری از مهارت سواد اطلاعاتی، لازمة‌ بقا در جامعه دانش‌مدار امروز شده است. در این مقاله، تاریخچه و مفهوم سواد اطلاعاتی همراه با تحلیلی بر ویژگی‌ها و قابلیت‌های‌ لازم برای افراد با سواد اطلاعاتی به‌عنوان عاملی اثرگذار بر توسعة سواد اطلاعاتی بیان شده است، سپس با رویکردی تحلیلی به تبیین نقش و عملکرد اعضای هیئت علمی، کتابداران، کتابخانه‌های دانشگاه و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعة سواد اطلاعاتی دانشجویان براساس بررسی متون مختلف و با تأکید بر استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی، پرداخته شده است. این عوامل بر توسعة سواد اطلاعاتی دانشجویان، تأثیر غیرقابلانکاری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Effective Factors on the Development of InformationLiteracy in Higher Education

نویسندگان [English]

  • M. Hashemzadeh 1
  • Sh. Yari 2
1 Assistant Professor of Library and Information Science; Birjand University, Birjand, Iran
2 M.A. in Library and Information Science
چکیده [English]

Advancement of communication and information technologies and their impact on the different aspects of life especially in higher education has made acquiring information literacy (IL) skills necessary in a knowledge-based society. In this paper the history and concept of IL is discussed along with an analysis of the required features and capabilities for information literates as effective factors on the development of IL. Then the paper takes an analytical approach to the role and functionality of members of faculty, librarians, university libraries, and information and communication technologies on the promotion of students’ IL based on different literature, with the emphasis on information literacy standards for higher education. These factors have axiomatic influence on the promotion of students’ IL.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Literacy (IL)
  • Higher Education
  • information literate
  • members of faculty
  • Librarians
  • University libraries
  • information technology
  • communication technology