دوره و شماره: دوره 28، شماره 4 - شماره پیاپی 112، اسفند 1396، صفحه 1-227 
مطالعه تطبیقی سوء رفتار علمی در جهان

صفحه 75-94

شیما مرادی؛ المیرا جنوی؛ حمید کاظمی