سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران براساس مدل زیمنس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه قم

چکیده

هدف: ارائه راهکار برای ارتقای مدیریت دانش از راه سنجش سطح بلوغ آن مدل براساس مدل زیمنس.
روش‌شناسی: داده‌ها با پرسشنامه پژوهشگرساخته‌ای گردآوری شد که نمونه هدفمند 100نفره از کارکنان سازمان آن را پرکردند.
یافته‌ها: همۀ مؤلفه‌های بلوغ مدیریت دانش به‌غیر از مؤلفه «تعلیم و آموزش» پایین‌تر از حد متوسط یافته شد. بلوغ مدیریت دانش در سازمان در سطح یک قرار دارد.
نتیجه‌گیری: مؤلفه‌های بلوغ مدیریت دانش براساس دیدگاه کارشناسان ارزیابی و راهکارهایی برای ارتقای آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Maturity Level of Knowledge Management in the National Library and Archives of Iran (NLAI) based on KMMM Model

نویسندگان [English]

  • R. Karimi 1
  • F. Abbasi 2
1 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Qom University
2 MA Student, Knowledge and Information Science,, Qom University
چکیده [English]

Purpose: Knowledge management maturity is measured based on Siemens model and solutions for improvement are recommended.
Methodology: 100 NLAI employees evaluated the stage of the organization’s maturity for KM by responding to a researcher-made questionnaire.
Findings: All of the components of knowledge management maturity except education and training were below the average. Education and training was at level five. The components of leadership, culture, and information technology were at level two, whereas the components of rewards and incentives, recording employees' experiences, application of knowledge, staffs' skills and management are at level one. Access to knowledge and experiences has not been implemented in the organization. Overall maturity was at level one. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management maturity
  • National Library & Archives of Iran
  • Siemens model
اولیایی، النوش (1389). ارائه مدلی برای سنجش بلوغ مدیریت دانش در شرکت‌های توسعه‌دهنده نرم‌افزار‌. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران.
پارسائیان، مریم؛ ریاحی‌نیا، نصرت (1393). سنجش میزان تاثیر عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 6 (2)، 19-37.
زارعی، عاطفه؛ بابایی سلیمانلو، فرشته (۱۳۹۴، 28 بهمن). سطح بلوغ مدیریت دانش مشتری در ارتقای کیفیت خدمات‌دهی کتابخانه‌های دانشگاهی تبریز. مقاله ارائه‌شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش، تهران. بازیابی 23 دی 1398، از https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_526.html
حاجی‌حیدری، نسترن؛ عمویی‌اوجاکی، علی (1392). مدل بلوغ مدیریت دانش مشتری: مطالعه‌ای در بانک‌های ایرانی. علوم مدیریت ایران، 8 (32)، 47-78.
حسنقلیپور، طهمورث؛ عابدی‌جعفری، حسن؛ و خطیبیان، ندا (1388). سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش سازمانها از طریق یک مدل بلوغ توسعه یافته مدیریت دانش. علوم مدیریت ایران، 4 (14)، 121-149.
حسینائی، صدیقه (1390). ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران براساس مدل پایه ساختمان دانش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
خدیور، آمنه؛ عباسی، فاطمه (1395). ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در سیصد شرکت برتر ایرانی. پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری، 1 (3)، 23-41.
غفاری، سعید؛ زنجیردار، مجید؛ و حقدادی، مریم (1388، آذر). مطالعه راهبردی مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اراک.  اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی، ، 35-42.
سپهر، فرشته؛ بزرگی، اشرف‌السادات؛ و مردمی، سمیه (1396). امکان‌سنجی پیاده‌ساز‌ی مدیریت دانش در کتابخانه‌های تخصصی وزارت نیرو. مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، 2 (5)، 93-106.
سهرابی، بابک؛ رئیسی‌وانایی، ایمان؛ و علیدوستی، سیروس (1389). ارائه مدلی کاربردی برای سنجش بلوغ مدیریت دانش در صنعت نرم‌افزار‌. سیاست علم و فناوری، 3 (1)، 61-80.
شفیعی، سلیمان؛ مرادی، محمود؛ و احمدی، حمید (1397). ارزیابی بلوغ مدیریت دانش براساس چارچوب APO: مطالعه موردی کتابخانه‌های مرکزی و دانشکده‌ای دانشگاه رازی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 29 (4)، 143-155.
محمدی‌استانی، مرتضی؛ شعبانی، احمد؛ و رجایی‌پور، سعید (1390). امکان‌سنجی و پیاده‌ساز‌ی مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان برپایه مدل بکوویتز و ویلیامز. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 1 (1)، 23-44.
محمودی، حسن (1394). بررسی و اولویت بندی عوامل موفقیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی و شهید چمران اهواز. مطالعات دانش شناسی، 1 (3)، 61-80.
هاشم‌پور، لیلا (1389). بررسی زیرساخت‌های مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران.
Arias-Pérez, J. E., & Durango-Yepes, C. M. (2015). Exploring knowledge management maturity from funcionalist and interpretivist perspectives. Entramado11 (1), 94-104.
Chang, M.-Y., Hung, Y.-C., Yen, D. C., & Tseng, P. T. Y. (2009). The research on the critical success factors of knowledge management and classification framework project in the Executive Yuan of Taiwan Government. Expert Systems with Applications36 (3), 5376-5386.
Kiani Dehkordi, F., Samimi, M., Alivand, R., & Afarideh Sani, E. (2017). An examination and assessment of knowledge management maturity in Karaj municipality. Journal of Ecophysiology and Occupational Health, 17 (1-2), 34-39.
Ehms, K., & Langen, M. (2002). Holistic development of knowledge management with KMMM. Siemens AG, 1-8. Retrieved Januery 13, 2020, from https://pdfs.semanticscholar.org/e47e/cda979f2a5b49ef3bfacc910f8f312f060bd.pdf
Pee, L. G., & Kankanhalli, A. (2009). A model of organisational knowledge management maturity based on people, process, and technology. Journal of Information & Knowledge Management, 8 (2), 79-99.
Wijetunge, P. (2017). Assessing knowledge management maturity level of a university library: a case study from Sri Lanka. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 1 (3), 349-356.
CAPTCHA Image