دوره و شماره: دوره 19، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 1-311 (پیاپی 76) 

یادداشت سردبیر

پژوهش: نیازها و انگیزه‌ها

صفحه 9-10

غلامرضا امیرخانی