راهنمای نویسندگان

از انتخاب نشریه ما برای ارائه مقاله خود س‍پاسگزاریم. برای تسهیل روند ارسال مقاله گام‌های زیر را دنبال کنید:

گام اول: در سامانه نشریه ثبت نام کنید. نام و نام خانوادگی و اطلاعات سازمانی خود را به فارسی و انگلیسی مطابق با اطلاعات مندرج در مقاله تکمیل کنید.

گام دوم: برای تنظیم مقاله خود راهنمای نگارش مقاله را به‌دقت مطالعه و مقاله خود را با ساختار آن هماهنگ کنید. این کار به تسریع روند ارسال مقاله برای داوران و انتشار آن کمک می‌کند. درصورتی‌که مقاله شما با این راهنما تطبیق داشته باشد، برای اعضای هیئت تحریریه ارسال و داوران انتخاب می‌شود.

گام سوم: مقاله خود را در قالب نشریه وارد کنید.

گام چهارم: راهنمای ارسال مقاله را به دقت مطالعه کنید.

گام پنجم:  در منوی ارسال مقاله فایل‌های خود را برای ما بفرستید.