جایگاه مهندسی ارزش در خط‌مشی انتخاب و فراهم‌آوری منابع کتابخانه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف: مطابقت‌سازی شاخص‌های مهندسی ارزش با فرایند‌های موجود در خط‌مشی فراهم‌آوری منابع در کتابخانه‌هاست. 
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش تحلیل محتواست. ابتدا فازهای مهندسی ارزش (فاز جمع‌آوری اطلاعات، فاز تحلیل کارکرد، فاز خلاقیت،فاز ارزیابی، فاز توسعه، و فاز ارائه) معرفی شد. در گام بعد، مراحل کار در بخش مجموعه‌سازی بیان و در پایان فازهای مهندسی ارزش در فرایندهای مختلف بخش فراهم‌آوری منابع و تجهیزات، تشکیل کمیته انتخاب و فراهم‌آوری، تعیین خط‌مشی تهیه و سفارش، انتخاب منابع و تجهیزات، انتخاب کارگزار، تخصیص بودجه، بخش سفارش و بخش خرید، یا فراهم‌آوری منابع و تجهیزات تعدیل و مطابقت داده شد. 
یافته‌ها: فازهای مهندسی ارزش با فرایندهای موجود در خط‌مشی کتابخانه - فرایندهای انتخاب، گردآوری، سازماندهی، ارزیابی، فراهم‌آوری، و مدیریت زنجیره تأمین منابع کتابخانه‌ای مطابقت دارد و می‌توان آن را در کتابخانه‌ها اجرا کرد. 
نتیجه‌گیری: اگر این فن به‌صورت علمی در همه بخش‌ها و طرح‌های کتابخانه‌ها به‌کار گرفته شود، صرفه‌جویی در بودجه، نیروی انسانی و حداکثر بهره‌وری با حداقل هزینه محقق خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Position of Value Engineering in Library Selection and Acquisition Policies

چکیده [English]

Purpose: Matching value engineering steps with available processes in resource acquisition policies in libraries. 
Methodology/Approach: Content analysis. First the value engineering phases (information gathering, functional analysis, creativity, evaluating, development, and presentation) were introduced. In the next step, collection development procedures were presented and ultimately the value engineering phases were matched with different processes in collection development consisted of acquisition of resources, constitution of selection and acquisition committee, writing acquisition policy, selection of resources and equipment, selecting dealer, budget allocation, and order and supply section. 
Results: Value engineering steps match with library processes like selection, collection, organization, evaluation, acquisition and the management of library resources' provision. Therefore, it can be used in libraries. 
Conclusion: By scientifically employing value engineering in all parts and projects of libraries, there will be a save in budget and human resources and eventually the utmost efficiency will be achieved with minimum costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value engineering phases
  • Resource acquisition
  • Libraries
  • value engineering
حاجی زین‌العابدینی، محسن (1385).مهندسی ارزش در کتابداری و اطلاع‌رسانی با تاکید بر مدیریت اطلاعات. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 9 (4)، 31-44.

سلیمی، محمدحسین؛ کریمی، محمود (1388). بهبود بی تردید: آموزش کاربردی مهندسی ارزش. تهران: رساء مؤسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران.

کیال، علی (1389). میزگرد: بخش دوم و پایانی میزگرد "مهندسی ارزش؛ بازآفرینی فرصت ها" جایگاه صنعت و دانشگاه در پیاده سازی مهندسی ارزش. تدبیر، 216 ،5-13.

مسعودی‌فر، پویا (1387، آذر). تحلیل مراحل مطالعات مهندسی ارزش بانگاه برگرفته از مدیریت دانش. مقاله ارائه شده در سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، دانشگاه تهران، تهران.

نظری، احد؛ صفایی، شاهین؛ و قاسمی، نوید (1387، آذر). امکانسنجی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند مهندسی ارزش. مقاله ارائه‌شده در سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، دانشگاه تهران، تهران.

نظری، احد؛ شاهرخی، علیرضا؛ و صفایی، شاهین (1387، آذر).کاربرد مهندسی ارزش در مجتمع آموزشی رفاهی، شرکتنمونه. مقاله ارائه‌شده در سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، دانشگاه تهران، تهران.

Bick, D., & Sinha, R. (1991). Maintaining a high-quality, cost-effective journal collection. College & Research Libraries News52 (8), 485-490.

Boock, M. H., & Chau, M. (2007). The use of value engineering in the evaluation and selection of digitization projects. Evidence Based Library and Information Practice2 (3), 76-86.

Gershenson, J. K., Hailey, C. E., Batty, J. C., & Phillips, W. F. (2002). Application of value engineering techniques in curriculum development and review. International Journal of Engineering Education18 (2), 140-150.

Mandelbaum, J., & Reed, D. L. (2006). Value engineering handbook (No. IDA-P-4114). Institute for Defense Analyses Alexandria Va.

Krutulis, M. E. (1996). Using a Value Engineering Technique to Determine Salary Equity among Academic Librarians. Library Administration & Management10 (4), 240-45.