تأثیر آموزش عالی بر شایستگی‌های کانونی دانشجویان دوره‌ کارشناسی کتابداری و علم اطلاعات: مورد پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران

3 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی شایستگی‌های کانونی دانشجویان کتابداری و علم اطلاعات در سطح عمومی و سنجش میزان برخورداری دانشجویان کارشناسی کتابداری و علم اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد از شایستگی‌های کانونی مورد نظر انجام شده است.
روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر از نوع نظری- کاربردی، و روش پژوهش سندی- تحلیلی و پیمایشی است. جامعـه پژوهش شامل کلیـه‌ دانشجویان کارشناسی کتابداری و علم اطلاعات دانشـگاه فردوسی مشهد است که در سال 89-1390 مشغول تحصیل بودند.
یافته‌ها: الگوی شایستگی کانونی بررسی شده در این پژوهش شامل دوازده شایستگی کانونی بود. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که در تمامی موارد دانشجویان نیم‌سال هشتم نسبت به دانشجویان نیم‌سال دوم وضعیت بهتری دارند و اختلاف بین آنها معنادار است.
نتیجه‌گیری: آموزش‌ بر ارتقاء سطح شایستگی‌های کانونی طی نیم‌سال‌های مختلف تحصیلی اثرگذار بوده است. در پایان طراحی برنامه درسی براساس مدل مارپیچ مضاعف و با درنظرگرفتن شایستگی‌ها در دو سطح عمومی و تخصصی، به‌عنوان مبنایی برای برنامه‌ریزی درسی در دوره‌ کارشناسی کتابداری و علم اطلاعات پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Higher Education on the Core Competencies of Undergraduate Students of Library and Information Science: A Case Study of Ferdowsi University of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Gh. Heidari 1
  • A. Farajpahlou 2
  • F. Osareh 2
  • E. Geraei 3
1 Assistant Professor of Library and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, I.R. Iran
2 Professor of Library and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, I.R. Iran
3 Ph.D. Student in Library and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this research is to develop a model for core competencies of students of library
and information science at a general level and to evaluate the extent to which undergraduate
students of library and information science at Ferdowsi University of Mashhad have the intended
core competencies.
Design/Methodology/Approach: The current research is theoretical-applied and the research
methodology is record-based, analytical and survey-based. The research population includes all
undergraduate students of Library and Information science at Ferdowsi University of Mashhad
who studied at this university during 2010-2011.
Findings: The core competency model studied in this research consisted of twelve core competencies.
The findings of the research showed that in all cases, 8th semester students had a better condition
in comparison with 2nd semester students and the difference between them is significant.
Conclusion: Training had been effective in improving the level of core competencies through different
semesters. Finally, it was proposed to design a syllabus based on the double helix model and
to take into consideration the competencies in two levels, i.e. general and specialized, as a basis for
educational planning in undergraduate level of library and information science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • core competencies
  • teaching library and information science
  • undergraduate
  • Ferdowsi University of Mashhad