عوامل مؤثر بر گرایش به رشتة کتابداری و اطلاع‌رسانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

چکیده

این تحقیق به‌منظور آگاهی از عوامل مؤثر بر گرایش به رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی و اثرات ناشی از تغییر نام این رشته بر تغییر نگرش دانشجویان و پویایی رشته با توجه به فناوری‌های نوین اطلاع‌رسانی به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق شامل 238 نفر از دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی از 15 واحد دانشگاه آزاد اسلامی است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان از تأثیر مثبت بازار کار این رشته تحصیلی بر گرایش دانشجویان به این رشته دارد. همچنین علی‌رغم عدم آشنایی دانشجویان با رشته کتابداری، درصد بالایی نسبت به ادامه تحصیل در این رشته ابراز رضایت کرده و در مقام مقایسه، رشته تحصیلی خود را همتراز با سایر رشته‌های علوم انسانی دانسته و برای آن اهمیت فراوانی قائل شده‌اند. با وجود این دانشجویان از آینده شغلی خود و جذب در بازار کار و در عین حال از نام رشته کتابداری و عدم تناسب واحدهای درسی آن با عصر فناوری ابراز نارضایتی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting tendency of Islamic Azad University students towards library and information science

نویسنده [English]

  • M. Torkiantabar

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library and information science
  • Librarianship
  • Students
  • tendency
  • job market