شناسایی معیارهای ارزیابی کیفیت اطلاعات در سیستم‌های اطلاعاتی مستندات فنی: مرور نظام‌مند

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.30484/nastinfo.2020.2467.1932

چکیده

هدف. هدف از این پژوهش، مرور نظام‌مند بر بررسی پژوهش‌ها در استفاده از مفاهیم سیستم‌های اطلاعاتی مستندسازفنی جهت شناسایی معیارهای ارزیابی کیفیت اطلاعات در این سیستم‌ها است.
روش. برای شناخت معیارهایی که باید در ارزیابی کیفیت اطلاعات در سیستم‌های اطلاعاتی مستندات فنی لحاظ شود، مقالات در این زمینه مورد تحلیل قرار گرفت. 58 مقاله مرتبط در این زمینه در بازه‌ی زمانی10سال، در پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفت. بعد از بررسی با توجه به میزان جامعیت و مرتبط بودن مقالات، 15 مقاله انتخاب و مورد تحلیل محتوا قرار گرفت. از روش مرور سیستماتیک کوکران برای گردآوری و تحلیل مقالات استفاده شد.
یافته‌ها. نتایج پژوهش نشان داد که معیارهای ارزیابی کیفیت اطلاعات در سیستم‌های اطلاعاتی مستندات فنی را می توان به ابعاد سازمانی، فردی، اطلاعاتی، فناوری و سیستماتیک طبقه بندی کرد.
نتیجه‌گیری. دسته بندی این معیارها، به شرکت‌های دانش‌بنیان و پروژه‌محور کمک می‌کند تا بر اساس این معیارها به ارزیابی وضعیت جاری کیفیت اطلاعات مستندات شرکت خود و انطباق آن با حد مطلوب بپردازند

نتیجه‌گیری. دسته بندی این معیارها، به شرکت‌های دانش‌بنیان و پروژه‌محور کمک می‌کند تا بر اساس این معیارها به ارزیابی وضعیت جاری کیفیت اطلاعات مستندات شرکت خود و انطباق آن با حد مطلوب بپردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying Information Quality Assessment Criteria in Information Systems Technical Documentation: A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • shahnaz khademizadeh 1
  • Abdul Hossein Faraj Pahlou 2
  • shadi ghasemizadeh 3
1 epartment of Knowledge & Information Science, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran, Ahvaz, Iran
2 Professor / Chahid Chamran University
3 MSc in KIS, Shahid Chamran University Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Purpose. The purpose of this study is to systematically review research on the use of documented information systems concepts to identify information quality assessment criteria in these systems.

Method. To identify the criteria that should be considered in evaluating information quality in technical documentation information systems, articles and research in this field were analyzed. Articles and research in this field were selected and analyzed in domestic and foreign databases over a period of 10 years. Searching these sites has collected 58 related documents. After reviewing the documents considering the completeness and relevance of the articles, 15 documents were extracted and analyzed. Cochran's systematic review method was used to collect and analyze articles and information sources.
Findings. The results showed that the criteria for evaluating information quality in information systems of technical documentation can be classified into organizational, individual, information, technological and systematic dimensions.
Conclusion. The categorization of these metrics helps knowledge-based and project-based companies to evaluate the current state of information quality of their company documentation and its compliance with the optimal level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information systems
  • Technical Documentation
  • Quality of Information Provisioning
  • System evaluation
  • Criteria Evaluation