رتبه بندی ریسک‌های تامین کنندگان زنجیره تامین کتابخانه‌های دیجیتالی با تکنیک های آنتروپی شانون و تاپسیس فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران ، ایران

10.30484/nastinfo.2019.2317.1890

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی ابعاد ریسک های تامین کنندگان در زنجیره تامین کتابخانه‌های دیجیتالی انجام شده است.
روش شناسی : پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی با تکنیک آنتروپی شانون و تاپسیس فازی انجام شده است .
یافته‌ها: ریسک های" میزان توانایی مالی کتابخانه در تامین منابع دیجیتالی" با ضریب نزدیکی (7315/0)، "توانایی جذب سرمایه های اجتماعی نظیر (وقف، اهدا و ...)" با ضریب نزدیکی (0/6835) "تغییرات و بی ثباتی در نرخ های ارزی" با ضریب نزدیکی(6812/0) و " سیاست های کپی رایت از طرف دولت " با ضریب نزدیکی (6811/0)در بالاترین رتبه و اولویت قرار دارند.
نتیجه گیری : 24 ریسک تامین کنندگان شناسایی و ریسک "میزان توانایی مالی کتابخانه در تامین منابع دیجیتالی" جزو ریسک های قرمز تامین کنندگان زنجیره تامین در کتابخانه های دیجیتالی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supply Chain Risks of Digital Libraries Supply Chain by Shannon Entropy and Fuzzy Topsis Techniques

نویسنده [English]

  • somayeh Farzadi 2
2 Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology,Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to identify and rank supplier risk dimensions in the digital library supply chain.
Methodology: The purpose of this study was applied in terms of purpose and in terms of descriptive-survey method with Shannon entropy technique and fuzzy topsis.
Results: Risks of "Library Capacity to Provide Digital Resources" with Proximity Factor (0.7315), "Ability to Attract Social Capital, such as (Endowment, Donation, ...)" with Proximity Factor (0.6835) "Changes and volatility in exchange rates" with the proximity factor (0.6812) and "Government copyright policies" with the proximity factor (0.6811) are the highest priority.
Conclusion: 24 Identity Supplier Risks and the Risk of "Library Capacity to Supply Digital Resources" are among the Red Risks of Supply Chain Suppliers in Digital Libraries

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Risk
  • Suppliers
  • Supply Chain
  • Digital libraries