بهبود دسترسی به میزهای خدمت در کتابخانه ملی: گزارش یک بررسی میدانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

2 کارشناس پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

3 رییس گروه خدمات ویژه سازمان اسناد وکتابخانه ملی

10.30484/nastinfo.2019.2220.1854

چکیده

هدف: ارائه پیشنهاد برای آسان کردن دسترسی مراجعان به میزهای خدمت در کتابخانه ملی ایران است.
روش: داده‌ها از راه مشاهده و هم‌اندیشی به دست آمده است. ابتدا راهنماهای محیطی و وضعیت کنونی دسترس‌پذیری میزهای خدمت به صورت میدانی بررسی شد. سپس با 21 نفر از کتابداران شاغل در میزهای خدمت‌رسانی کتابخانه و 29 نفر از اعضا (در دو گروه)، نشست هم اندیشی برگزار شد. ایده‌های مطرح شده با ملاک امکان‌پذیر بودن به لحاظ اجرایی و نیز عملیاتی بودن غربال و ارزیابی شد.
یافته‌ها: تحلیل نشست‌ها 241 گزاره را در 11 مقوله به دست داد. مفاهیمی نظیر نشانه‌های راهنما (با بسامد 38)، بی نیاز بودن از کمک کتابدار در استفاده از امکانات (35) و آموزش (30)، بیشترین توجه را می‌طلبید.
کلیدواژه‌ها: نقاط خدمت، خدمات عمومی، کتابخانه ملی ایران، تغییر

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving Access to Service Desks at the National Library: Report a Field Survey

نویسندگان [English]

  • Azam Najafqolinejad 1
  • Ali Sadeghzadeh 2
  • FARNAZ MOHAMMADI 3
1 Faculty Member of National library and archives of I.R. Iran
2 researcher of research department of National library of Iran
3 Head of the Special Services Department of the National library of Iran
چکیده [English]

Purpuse: To provide suggestions to facilitate access to service desks in the National Library of Iran.
Method: Data were obtained through observation and group decision making. First, guide signs and the current status of service desks availability were examined. Then, some meetings with 21 librarians working in the library's service desks and 29 members (in two groups), were held. The ideas were evaluated with the criteria of being executable and operational.
Results: The session analysis yielded 241 statements in 11 categories. Concepts like guide signs (with a frequency of 38), need for librarian assistance in using facilities (35), and education (30) get the most attention.
Keywords (English): National Library of Iran, change, service desks, public services

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service Desk
  • Public services
  • National library of Iran
  • Change