اعتبارسنجی عاملی شایستگی‌های کارآفرینی در عرصه سئو برای دانش‌آموختگان علم اطلاعات و دانش‌شناسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا‌ی علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور

2 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور

4 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، واحد مشهد

10.30484/nastinfo.2019.1810.1868

چکیده

هدف: اکتشاف، تحلیل، اعتباریابی، و شناسایی شایستگی‌های پرسشنامه کارآفرینی در عرصه سئو برای متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی.
روش‌شناسی: این پژوهش کاربردی از روش تحلیل محتوای کیفی و پیمایشی استفاده کرده است. برآورد و کنترل حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه‌گیری احتمالاتی تصادفی ساده انجام شد. روایی صوری پرسشنامه با نظر خبرگان رشته تأیید و اعتبارسنجی عامل‌های مکنون و متغیرهای آن با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. پایایی پرسشنامه نیز با آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد.
یافته‌ها: شش مقوله «مهارت‌های پایه فناوری اطلاعات»، «سئوی معمولی یا ارگانیک»، «سئوی خارجی سایت»، «سئوی پولی یا کلیکی»، «ابزارهای طراحی و مدیریت وب‌سایت» و «ارزش‌‌های افزوده علم اطلاعات و ‌‌دانش‌شناسی در عرصه سئو»، اصلی‌ترین متغیرهای تأثیرگذار برای سنجش شایستگی‌های کارآفرینی در عرصه سئو برای دانش‌آموختگان علم اطلاعات و دانش‌شناسی است.
نتیجه‌گیری: از یافته‌‌های این پژوهش می‌توان برای مطالعه، تحلیل، و بازنگری سرفصل‌های رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی به‌منظور کارآفرینی در عرصه بهینه‌سازی ‌‌سایت برای موتورهای جستجو استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factor analysis of Entrepreneurial Competencies in the field of Search Engine Optimization (SEO) for Knowledge and Information Science Graduate

نویسندگان [English]

 • A. Paknejad 1
 • M. Salami 2
 • F. Soheili 3
 • S. Ziaei 4
1 PhD Candidate, Knowledge & Information Science, Payame-Noor University
2 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Payame Noor University
3 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Payame Noor University
4 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Mashhad Branch
چکیده [English]

Purpose: To explore, analyze, validate the merits of the SEO Entrepreneurship Questionnaire for Knowledge and Information Science professionals.
Methodology: The sample size estimation and control for this survey were determined using Morgan table and simple random probability sampling. Based on the first extracted competencies of entrepreneurship in the field of SEO as a content analysis construct, a researcher-made questionnaire was developed using a web-based questionnaire. Face validity of the questionnaire was confirmed by experts in the field. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha test.
Findings: The results showed that the six categories include "basic IT skills", "regular or organic SEO", "external site SEO", "paid SEO or click", "website design and management tools" and "value added of Knowledge and Information Science in SEO field" were the main influencing variables for evaluating SEO entrepreneurship competencies for Knowledge and Information Science graduates.
Conclusion: Findings can be used to study, analyze and revise Knowledge and Information science topics in search engine optimization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • SEO
 • Factor Analysis
 • Entrepreneurship
 • Competency
 • Knowledge
 • Site Optimization
 • Search engine optimization
احمدی، حیدر؛ فرج‌الله‌حسینی، ‌سید‌جمال؛ و امیدی‌نجف‌آبادی، ‌مریم (1388). شناسایی برخی عوامل همبسته با ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. رهبری و مدیریت آموزشی، 3 (3)، 9-24.

شهبازی، رحیم؛ فهیم­نیا، فاطمه؛ حکیم‌زاده، رضوان؛ و فدایی، غلامرضا (1394). تحلیل سرفصل‌های برنامه‌های درسی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر اساس فرصت‌های شغلی نوظهور مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی در بازار روز دنیا. کتابداری و اطلاع رسانی، 18 (2)، 103-140.

صابری، محمدکریم (1396). کارآفرینی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی: یک تحلیل عاملی اکتشافی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 28 (3)، 29-45.

قاسمی، جواد؛ اسدی، علی (1389). تحلیل عاملی عوامل مؤثر در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه موردی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران). اقتصاد و توسعه کشاورزی، 24 (1)، 13-22.

قنادی‌نژاد، فرزانه؛ بیگدلی، زاهد (1396). بررسی ویژگی‌‌های شخصیتی کارآفرینی و راهکارهای توسعه آنها ازنظر دانشجویان علم اطلاعات و ‌‌دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. کتابداری و اطلاع رسانی، 20 (2)، 160-185.

Allison, M. (2007). Women's health: Librarianas as social entrepreneur. Library Trends, 56 (2), 423-448.

Arlitsch, K., Clark, J., Obrien, P. (2015). Search Engine Optimization (SEO) for libraries [Workshop/Course].  Retrieved January 31, 2015, from http://www.ala.org/lita/search-engine-optimization-seo-libraries-workshopcourse

Fishkin, R., Enge, E., Spencer, S., & Stricchiola, J. (2012).  The art of SEO (2nd Edition). O'Reilly Media, Inc.

Lee, S., Jang, W., Lee, E., & Sam G. (2016). Search engine optimization: a case study using the bibliographies of LG Science Land in Korea. Library Hi Tech, 34 (2), 197-206.