سازماندهی اطلاعات حوزه میراث فرهنگی: پیشرفت‌های گذشته و مسائل پیش رو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی؛ کارشناس مدیریت اسناد فنی و دانش سازمانی شرکت مدیریت شبکه برق ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: بررسی مسائل، چالش‌ها، و رویکردهای پیش ‌روی سازماندهی اطلاعات حوزه میراث فرهنگی با تمرکز بر الگوی مرجع مفهومی سی‌داک و الگوهای هم‌خانواده آن.
روش‌شناسی: پژوهش‌های حوزه الگو‌سازی اطلاعات میراث فرهنگی، به‌ویژه آثار مبتنی‌بر الگوی مرجع مفهومی سی‌داک و سایر الگوهای هم‌خانواده آن مرور شدند.
یافته‌ها: پژوهش‌های انبوه پیشین بر سودمندی دستاوردهایی تأکید داشته‌اند که هم‌گرایی کتابخانه‌‌ها، آرشیو‌ها، و موزه‌ها با یکدیگر برای ایجاد الگوهای همگون می‌تواند به‌بار آورد. بیشتر پژوهش‌ها، بر بررسی الگوی سی‌داک سی‌آر‌اِم‌ و پژوهش‌های چندی نیز بر الگوهای هم‌خانواده آن تمرکز کرده‌اند. پژوهش‌های فراوانی سعی کرده‌اند با گزارش طرح‌های عملیاتی، تجربیات حاصل از آنها را به‌اشتراک گذارند. بسیاری از پژوهش‌ها روش‌شناسی مشخصی، مطابق با متون علمی روش پژوهش، برای انجام طرح گزارش نکرده‌‌اند و همگی سعی در استفاده از ابزارهای وب معنایی داشته‌‌اند. ازجمله مهم‌ترین چالش‌های استفاده‌کنندگان الگوهای خانواده سی‌آر‌اِم‌، ابهام در تفسیر الگو و تعدد روش‌های پیاده‌سازی بیان ‌شده است.
نتیجه‌گیری: نظر به بلوغ الگوی مرجع مفهومی سی‌داک، توجه به آموزش الگو به کاربران آن و ارائه راهنماهای مختلف در سطوح متفاوت برای بهره‌برداری بهینه به‌وسیله گروه علایق ویژه سی‌داک سی‌آر‌اِم‌ ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Organizing Cultural Heritage Information: Previous Developments and Future Perspective

نویسندگان [English]

  • M. Niknia 1
  • H. R. Jamali Mahmuei 2
  • D. Alimohammadi 3
1 Phd Candidate, Knowledge and Information Science, Kharazmi University
2 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Kharazmi University
3 Asistant Professor, Knowledge and Information Science, Kharazmi University
چکیده [English]

Purpose: Aims at investigating the issues, challenges, and approaches to organizing of cultural heritage information, focuses on the CIDOC CRM and its family models.
Methodology: Cultural heritage information modeling research projects, especially the works based on CIDOC CRM and its other family models were reviewed.
Findings: Previous studies on the usefulness of achievements have emphasized the convergence of libraries, archives, and museums with each other to create homogeneous models. Most of them have focused on the study of the CIDOC CRM and several studies have focused on its family models. Many studies have tried to share their experiences by reporting practical plans. From the viewpoint of classical research methodologies, many others have not reported a specific methodology for carrying out the projects, and all have tried to use semantic web tools. One of the most important challenges for users of CIDOC CRM family models was the ambiguity in the interpretation of the model and the multiplicity of implementation methods.
Conclusion: Considering the maturity of the CIDOC CRM, attention to teaching the model to users and providing different guides at different levels for optimal utilization by the special interest group of CIDOC CRM are necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural heritage
  • Modelling
  • Information organization
  • Archaeology
  • CIDOC CRM
  • CRMarchaeo
تقی‌زاده، سعیده (۱۳۹۰). سازماندهی سکه‌ها و اسکناس‌ها در موزه‌ها؛ روش‌ها و خط‌مشی توسعه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران.
درویشی کلور، لیلا (۱۳۹۳). بررسی عناصر فراداده‏ای موزه‏‌ای و پیشنهاد الگویی برای سازماندهی و مستندسازی اطلاعات مربوط به فرش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران.
راثی تهرانی، طاهره (1392). مطالعه تطبیقی استانداردهای فراداده‌ای اشیای موزه‌ای و ارائه عناصر فراداده‌ای موزه‌ای پیشنهادی در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران.
نوسا (۱۳۹۶). سیستم مدیریت اطلاعات میراث فرهنگی ققنوس. بازیابی ۲۵ بهمن ۱۳۹۶، از http://www.nosa.com/Nosaweb/Products/Simorgh/InnerPages.aspx?PageId=519

Balíková, M., Kunt, M., Šubová, J., & Andrejčíková, N. (2015). Facilitating access to cultural heritage content in Czechia INTERMI project. Retrieved June 28, 2016, from http://www.interpi.cz/download/INTERPI-monografie-eng.pdf
Binding, C. (2010). Implementing archaeological time periods using CIDOC CRM and SKOS. In Lecture Notes in Computer Science, 6088 LNCS, (pp. 273–287). Retrieved June 28, 2016, from http://doi.org/10.1007/978-3-642-13486-9_19
Binding, C., May, K., & Tudhope, D. (2008). Semantic interoperability in archaeological datasets: Data mapping and extraction via the CIDOC CRM. In Lecture Notes in Computer Science, 5173 LNCS, (pp. 280–290). Retrieved June 28, 2016, from http://doi.org/10.1007/978-3-540-87599-4_30
Bountouri, L., & Gergatsoulis, M. (2011). The Semantic Mapping of Archival Metadata to the CIDOC CRM Ontology. Journal of Archival Organization, 9 (3-4), 174–207. Retrieved June 28, 2016, from http://doi.org/10.1080/15332748.2011.650124
Cane, P., & Conagham, J. (2009). The New Oxford Campanion to Law. In I. Ruthven & G. G. Chowdhury (Eds.), Cultural Heritage Information: Access and management. Retrieved December 28, 2017, from https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubkoeln/reader.action?docID=2073248&ppg=19
Carrasco, L., Borsetti, S. A., & Vidotti, G. (2015). Dublin Core and CIDOC CRM Harmonization. In International Conference on Dublin Core and Metadata Applications. Retrieved June 28, 2016, from http://dcpapers.dublincore.org/pubs/article/download/3779/1969
Chen, S. J., Zeng, M. L., & Chen, H. H. (2015). Alignment of conceptual structures in controlled vocabularies in the domain of Chinese art: a discussion of issues and patterns. International Journal on Digital Libraries, 17 (1), 23–38. Retrieved June 28, 2016, from http://doi.org/10.1007/s00799-015-0163-1
Damova, M., & Dannells, D. (2011). Reason-able view of linked data for cultural heritage. Third International Conference on Software, Services and Semantic Technologies S3t 2011, 101, 17–24. Retrieved June 28, 2016, from https://ontotext.com/documents/publications/2011/S3T-MuseumreasonableView_v7_cameraReady-30Jun.pdf
Doerr, M. (2000). Mapping of the Dublin Core Metadata Element Set to the CIDOC CRM. Retrieved June 28, 2016, from http://www.cidoc-crm.org/docs/dc_to_crm_mapping.pdf
Doerr, M. (2003). The CIDOC CRM – an Ontological Approach to Semantic Interoperability of Metadata. AI Magazine, 24 (3), 75-92. Retrieved June 28, 2016, from https://www.aaai.org/ojs/index.php/aimagazine/article/view/1720/1618

Eide, Ø., & Holmen, J. (2006). Reading gray literature as texts. Semantic Mark-up of Museum Acquisition Catalogues. In Proceeding of CIDOC 2006. Retrieved June 28, 2016, from http://www.edd.uio.no/artiklar/teknikk_informatikk/CIDOC2006/EIDE_HOLMEN_Reading_Gray_Literature.pdf
European Commission (2011). Commision Recommndation of 27 October 2011 on the Digitisation and Online Accessibility of Cultural Material and Digital Preservation. Retrieved December 28, 2017 from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011H0711&from=EN
FORTH & collaborators. (2015). CRMarchaeo: The Excavation Model: an Extension of CIDOC CRM to support the archaeological excavation process. Retrieved June 28, 2016, from http://cidoc-crm.org/docs/cidoc_crm_sig/CRMarchaeo_v1.3.pdf
Hennicke, S. (2013). Representation of archival user needs using CIDOC CRM. In CRMEX 2013: Practical Experiences with CIDOC CRM and Its Extensions. Retrieved June 28, 2016, from http://ceur-ws.org/Vol-1117/paper5.pdf
Hiebel, G., Hanke, K., & Hayek, I. (2010). Methodology for CIDOC CRM based data integration with spatial data. In CAA’2010 Fusion of Cultures. Retrieved June 28, 2016, from https://www.uibk.ac.at/himat/publications/publications-2010/hiebel_hanke_hayek_caa_2010.pdf
ICOM/CIDOC, Documentation Standards Group, & CIDOC CRM Special Interest Group. (2011). Definition of the CIDOC conceptual reference model. Retrieved June 28, 2016, from http://www.cidoc-crm.org/docs/cidoc_crm_version_5.0.4.pdf
ICOM/CIDOC, Documentation Standards Group, & CIDOC CRM Special Interest Group. (2017). In 38th CIDOC CRM and 31st FRBR CRM Agenda. Retrieved Jan. 28, 2018, from http://www.cidoc-crm.org/Meeting/38th-cidoc-crm-and-31st-frbr-crm
ICOM/CIDOC, Documentation Standards Group, & CIDOC CRM Special Interest Group. (2018). In 40th CIDOC CRM and 33rd FRBR CRM Agenda. Retrieved Jan. 28, 2018, from http://www.cidoc-crm.org/Meeting/40th-cidoc-crm-and-33rd-frbr-crm
Jannaschk, K., Rathje, C. A., Thalheim, B., & Forster, F. (2011). A generic database schema for CIDOC-CRM data management. In CEUR Workshop Proceedings, (pp127–136). Retrieved June 28, 2016, from http://ceur-ws.org/Vol-789/paper13.pdf
Jordal, E., Holmen, J., Olsen, S. A., & Ore, C. (2004). From XML-tagged acquisition catalogues to an event-based relational database. In Proceedings of Computer Applications in Archaeology: Prato, Italy, 13 - 17 April. Retrieved September 18, 2017, from http://proceedings.caaconference.org/files/2004/12_Jordal_et_al_CAA_2004.pdf
Lin, C. H., Hong, J. S., & Doerr, M. (2008). Issues in an inference platform for generating deductive knowledge: a case study in cultural heritage digital libraries using the CIDOC CRM. International Journal on Digital Libraries, 8 (2), 115–132. Retrieved June 28, 2016, from http://doi.org/10.1007/s00799-008-0034-0
Mazurek, C., Sielski, K., Stroiński, M., Walkowska, J., Werla, M., & Weglarz, J. (2012). Transforming a flat metadata schema to a semantic web ontology: the polish digital libraries federation and CIDOC CRM case study. Studies in Computational Intelligence, 390, 153–177. Retrieved June 28, 2016, from http://doi.org/10.1007/978-3-642-24809-2_10
Mazurek, C., Sielski, K., Walkowska, J., & Werla, M. (2012a). Applicability of Cidoc Crm in digital libraries. CIDOC Newsletter, 14–20. Retrieved June 28, 2016, from http://new.cidoc-crm.org/sites/default/files/Justyna_Walkowska_Paper_01.pdf
Mazurek, C., Sielski, K., Walkowska, J., & Werla, M. (2012b). From MARC21 and Dublin Core, through CIDOC CRM: First tenuous steps towards representing library data in FRBRoo. Retrieved June 28, 2016, from http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cidoc/ConferencePapers/2012/mazurek.pdf
Mouromtsev D., Haase P., Cherny E., Pavlov D., Andreev A., & Spiridonova A. (2015). Towards the Russian linked culture cloud: Data enrichment and publishing. In F. Gandon, M. Sabou, H. Sack, C. d’Amato, P. Cudré-Mauroux, & A. Zimmermann (Eds.). The Semantic Web. Latest Advances and New Domains: 12th European Semantic Web Conference, ESWC 2015. Cham, NY: Springer.
Niccolucci, F., & Hermon, S. (2016). Representing gazetteers and period thesauri in four-dimensional space–time. International Journal on Digital Libraries, 17 (1), 63–69. Retrieved June 28, 2016, from https://doi.org/10.1007/s00799-015-0159-x
Ntousias, A., Gioldasis, N., Tsinaraki, C., & Christodoulakis, S. (2008). Rich metadata and context capturing through CIDOC/CRM and MPEG-7 interoperability. In Proceedings of the 2008 International Conference on Content-Based Image and Video Retrieval, (pp. 151–160). Retrieved June 28, 2016, from http://doi.org/http://doi.acm.org/10.1145/1386352.1386377
Nuessli, M., & Kaplan, F. (2014, 7-12 July). Encoding metaknowledge for historical databases. Paper presented at Digital Humanities Conference. Lausanne, Switzerland. Retrieved September 18, 2017, from https://dh2014.org/program/abstracts/
Nussbaumer, P., & Haslhofer, B. (2007). CIDOC CRM in action – experiences and challenges. Transformation, 4675, 2007–2007. Retrieved June 28, 2016, from http://doi.org/10.1007/978-3-540-74851-9_61
Report, T. (2010). Towards model implementation guidelines for the CIDOC conceptual reference model. Archaeology. Retrieved June 28, 2016, from http://eprints.cs.univie.ac.at/58/
Riva, P., Le Boeuf, P., & Žumer, M. (2016). FRBR-Library reference model. Retrieved Jan. 28, 2018, from http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/frbr-lrm_20160225.pdf
Rilley, J., Becker, D. (2010). Mapping the world of cultural metadata standards. Retrieved Feb 28, 2017, from http://www.idea.org/blog/2011/11/04/mapping-the-world-of-cultural-metadata-standards/
Ronzino, P., Amico, N., Felicetti, A., & Niccolucci, F. (2013). European standards for the documentation of historic buildings and their relationship with CIDOC CRM. In Practical Experiences with CIDOC CRM and its Extensions (CRMEX), (pp. 70–79). Retrieved June 28, 2016, from http://ceur-ws.org/Vol-1117/paper7.pdf
Ronzino, P., Niccolucci, F., Felicetti, A., & Doerr, M. (2015). CRMba a CRM extension for the documentation of standing buildings. International Journal on Digital Libraries, 71–78. Retrieved June 28, 2016, from http://doi.org/10.1007/s00799-015-0160-4
Stead, S. (2008). The CIDOC CRM, a standard for the Integration of cultural information. Retrieved June 28, 2017, from http://personal.sirma.bg/vladimir/crm-tutorial/
Strubulis, C., Flouris, G., Tzitzikas, Y., & Doerr, M. (2014). A case study on propagating and updating provenance information using the CIDOC CRM. International Journal on Digital Libraries, 15 (1), 27-51. Retrieved June 28, 2016, from http://doi.org/ 10.1007/s00799-014-0125-z
Vlachidis, A. (2012). Semantic Indexing via Knowledge Organization Systems: Applying the CIDOC-CRM to Archaeological Grey Literature. University of Glamorgan. Retrieved 28 June, 2016, from http://hypermedia.research.southwales.ac.uk/media/files/documents/2013-07-11/Andreas-Vlachidis_Thesis_print_ready.pdf
Vlachidis, A., & Tudhope, D. (2011). Semantic annotation for indexing archaeological context: a prototype development and evaluation. Communications in Computer and Information Science, 240 CCIS, 363–374. Retrieved June 28, 2016, from http://doi.org/10.1007/978-3-642-24731-6_37
Vincent, M. L., López-Menchero Bendicho, V. M., Ioannides, M., & Levy, T. E. (Eds.) (2017). Heritage and Archaeology in the Digital Age Acquisition, Curation, and Dissemination of Spatial Cultural Heritage Data. Springer International Publishing. Retrieved Feb. 15, 2017, from, https://doi.org/10.1007/978-3-319-65370-9