نقش و جایگاه "مستندسازی" در مدل‌های عمومی مدیریت دانش: رویکردی تحلیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه لرستان

3 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: بررسی نقش و جایگاه مفهوم مستندسازی در مدل‌های عمومی مدیریت دانش.
روش‌شناسی: با روش مرور نظام‌مند کیفی مدل‌ها، برای تحلیل، شش مدل شناخته‌شده مدل‌های عمومی مدیریت دانش انتخاب شدند.
یافته‌ها: در تمامی مدل‌های عمومی مدیریت دانش، به مفهوم مستندسازی توجه شده است؛ سه مدل "هیکس"، "بک‌من"، و "بکوویتز و ویلیامز" به‌‌طور مستقیم و سه مدل "مک‌الروی"، "هفت‌سی"، و "نوناکا و تاکچی" به‌‌طور غیرمستقیم به این مفهوم اشاره کرده‌اند. مدل "نوناکا و تاکچی" تنها مدلی است که توجه به عنصر مستندسازی در آن، دو مرحله را دربرمی‌گیرد.
نتیجه‌گیری: محل استقرار عنصر مستندسازی در مدل‌های عمومی مدیریت دانش را می‌توان بازتاب‌ نوع نگاه طراحان مدل به بحث متناسب‌بودن جایگاه یک جزء (مستندسازی) در یک کل واحد (مدل مدیریت دانش) قلمداد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role & Place of “Documentation” in Public Knowledge Management Models: An Analytical Approach

نویسندگان [English]

  • R. Basirian 1
  • E. Geraei 2
  • M. Kokabi 3
1 Assistant Professor, Medical Library and Information Science, Bushehr University of Medical Sciences
2 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Lorestan University
3 Professor, Knowledge and Information Science, Shahid Chamran Universty of Ahvaz
چکیده [English]

Purpose: Investigating the role and place of “documentation” in public knowledge management models.
Methodology: By using qualitative systematic review, six public knowledge management models were chosen for analysis.
Findings: The findings showed that the term “documentation” has been emphasized in all of these six models by theorists; in “Hicks”, “Beckman” and “Bukowitz & Williams” models it has been emphasized directly but in the others (McElroy, 7C, and Nonaka & Takuechi) indirectly. The “Nonaka & Takeuchi” model is the model that focused on “documentation” in two steps.
Conclusion: Seating element documentation in public KM models can reflect the view of KM model planners to discuss the appropriateness of the position of a component model (documentation) in a whole unit (knowledge management model) was considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • documentation
  • knowledge management
  • public knowledge management models
افرازه، عباس (1389). مدیریت دانش (مفاهیم، مدل‌ها، اندازه‌گیری، پیاده‌سازی). تهران: مؤلف.

افرازه، عباس (1390). مدل‌های مدیریت دانش. ارائه کلاسی نیم‌سال اول سال تحصیلی 90-1389.

الهی، شعبان؛ بهاری‌فر، علی؛ و صالحی، علی (1384). طراحی ساختار نظام مستندسازی تجربیات مدیران. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 9 (42)، 23-52.

انواری رستمی، علی‌اصغر؛ شهائی، بهنام (1388). مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده: تحلیلی بر نقش مستندسازی دانش و تجربه. مدیریت فناوری اطلاعات، 1 (2)، 3-18.

بیدآبادی، محمد (1379). با نگاهی به کتاب بی‌پروایان پایدارند: مستندسازی، گامی اساسی در نظریه‌سازی. فصلنامه توسعه مدیریت، 14 (22) ، 23-25.

بیگدلی، فروغ (1390). ارائه الگویی برای مستندسازی تجارب مدیران مدارس دولتی و خاص راهنمایی شهرستان آبادان با رویکرد مدیریت دانش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

پریرخ، مهری (1392). دانشورزان و چالش‌های مدیریت دانش. نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، 16 (12)، 2-5.

تصویری قمصری، فاطمه؛ صالحی، حامد (1388). نقش کتابخانه تخصصی در مدیریت دانش سازمانی؛ گزارشی از پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 21 (3)، 201-215.

جعفری‌مقدم، سعید (1383). مستندسازی تجربیات مدیران (از دیدگاه مدیریت دانش). تهران: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

جعفری‌مقدم، سعید (دی، 1390). کارگاه مستندسازی تجربیات مدیران. ارائه‌شده در کارگاه مدیران عالی استان خراسان شمالی.

حسن‌زاده، محمد (1392). شایستگی‌های متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی در مدیریت دانش. نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، 16 (8)، 1-5.

داوری، محمود (1378). مستندسازی تجارب مشارکت داخل در ساخت نیروگاه‌ها. مدیریت و توسعه، 1 (1)، 6- 12.

زارعی، بهروز؛ زارعی، عظیم (1383). مستندسازی گسترده فرایندها در بخش دولت: ارائه یک راهکار. دانشور رفتار، 11 (8)، 15-30.

سادات هاشمی، صدیقه؛ محمدی‌مقدم، یوسف؛ و محمدی‌مقدم، الهام (1389). مدیریت دانش، الزامات و چالش‌ها. فصلنامه توسعه، 6 (19)، 101-130.

سهرابی یورتچی، بابک؛ رئیسی وانانی، ایمان؛ و شفیعا، سپیده (1389). ارائه الگوی کاربردی برای سنجش میزان توانمندی تسهیم دانش (بررسی دانشگاه‌های دولتی تهران). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 26 (1)، 5-28.

عباسی، زهره (1386). مروری بر مدل‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌ها. در اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، 13-14 بهمن (ص 1-15). تهران: مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی. بازیابی 17 تیرماه 1397، از http://www.betsaonline.com/KM/faKMORG.pdf.

هداوند، سعید (1389). مستندسازی در فرایند مدیریت دانش. ماهنامه مشاوره مدیریت، 24، بازیابی 20 آبان 1395، از http://www.modiryar.com/index-management/education/education-management/3626-1395-07-17-05-14-44.html

Bukowitz, W. R.; & Williams, R. L. (1999). The knowledge management fieldbook. London: Financial Times Prentice Hall.

Durant-Law, G. (2006). Knowledge management models or models of knowledge: a critical review of the literature. Retrieved July 9, 2018, from http://www.durantlaw.info/sites/durantlaw.info/files/ actKM2006_RF_GDL.pdf

Enting, J., Huirne, R. B. M., Dijkhuizen, A. A., & Tielen, M. J. M. (1999). A knowledge documentation methodology for knowledge-based system development: an example in animal health management. Computers and Electronics in Agriculture, 22 (2), 117-129.

Frohmann, B. (2009). Revisiting “what is a document?,” Documentation, 65 (2), 291-303.

Haslinda, A., & Sarinah, A. (2009). A review of knowledge management models. The Journal of International Social Research, 2 (9), 187-198.

Mohapatra, S., Agrawal, A., & Satpathy, A. (2016). Designing knowledge management-enabled business: a top-down approach. Heidelberg: Springer.

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press.

Pai, M., et al. (2004). Systematic reviews and meta-analyses: an illustrated, step-by-step guide. The National Medical Journal of India, 17 (2), 86-95.

Petticrew, M., & Roberts, H. (2008). Systematic reviews in the social sciences. US: Blackwell Publishing.

Uriarte, F. A. (2008). Introduction to Knowledge Management. ASEAN Foundation.

Yang, C.; Yen, H.-C. (2007). A viable systems perspective to knowledge management. Kybernetes, 36 (5/6), 636-651.