دوره و شماره: دوره 29، شماره 2 - شماره پیاپی 114، تابستان 1397، صفحه 1-238 
3. اثربخشی مطالعات کتاب‌درمانی در حوزه کودکان و نوجوانان با روش فراتحلیل

صفحه 51-75

فائزه دلقندی؛ نصرت ریاحی‌نیا؛ پروین کدیور؛ غلامرضا صرامی