کتاب‌های کتابخانة مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان: پراکندگی موضوعی و گزارش استفاده

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 سرپرست کتابخانة مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده

دانشگاه‌ها یکی از مهم‌ترین مراکز آموزش و پژوهش هر کشور محسوب می‌شوند و بخش عظیمی از پژوهش‌های علمی و پروژه‌های تحقیقاتی هر کشور زاییدة فعالیت‌های منبعث از این مراکز می‌باشد. کتابخانه‌های دانشگاهی، قلب تپندة هر دانشگاه برای دستیابی به اهداف آرمانی آن -  یعنی آموزش و پژوهش -  به‌شمار می‌روند. در این مقاله، مجموعة کتابخانة مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان به‌عنوان پایة پژوهش در نظر گرفته شده و پراکندگی موضوعی و میزان استفاده از آن در سال 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. هم‌اکنون، کتابخانة مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، برای رده‌بندی منابع خود از سیستم رده‌بندی کتابخانة کنگره ( ال سی) استفاده می‌کند و مخزن این کتابخانه به روش نیمه‌بسته اداره می‌شود. در این پژوهش، کلیة کتاب‌های فارسی و لاتین کتابخانة مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، به‌عنوان جامعة پژوهش در نظر گرفته شده‌اند. بر اساس نتایج به‌دست آمده، در بخش کتاب‌های فارسی، کتاب‌های ردة فلسفه و دین (کلیة شاخه‌های این رده) بیشترین؛ و ردة علوم دریایی کمترین سهم را در مجموعة این کتابخانه دارند. در بخش لاتین نیز رده‌های علوم دریایی و موسیقی کمترین و ردة علوم محض (کلیة شاخه‌‌های این رده) بیشترین میزان منابع را در مجموعة کتابخانه اشغال کرده‌اند. همچنین، یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که میانگین استفاده از کتاب‌های فارسی  به‌طور معناداری بیشتر از کتاب‌های لاتین است و این در حالی است که تفاوت معناداری میان استفاده از کتاب‌های رده‌های موضوعی مختلف وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Books of the Central Library of Shahid Bahonar University of Kerman: Subject Dispersion and Usage Report

نویسندگان [English]

  • O. Tajeddini 1
  • A. Sadat Moosavi 2
1 Graduate student of Library and Information Science Payame Noor University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Graduate student of Library and Information Science Payame Noor University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Universities are one of the most important centres of education and research in each country, where a great proportion of scientific research and research projects for each country are born, and university libraries are considered as to be the beating heart of each university for reaching its idealistic goals – education and research. In this paper, the collection of the central library of Shahid Bahonar University of Kerman is considered as the basis for research and subject dispersion within that library and its use in 2008 is studied. Currently the central library of Shahid Bahonar University of Kerman uses the Library of the Congress Classification System (LC) and the book stacks are managed using a semi-closed method. In this research all Persian and non-Persian books of the central library of Shahid Bahonar University of Kerman are regarded as the research population. Findings show that in the Persian books section, books in the philosophy and religion class (including all subclasses of this class) have the largest portion and the naval science class has the smallest portion of the collection of this library. In the non-Persian section, naval science and music have the least amount while the science class (including all subclasses of this class) has the highest amount of resources. The findings of this research also indicate that the average usage of Persian books is meaningfully higher than that of non-Persian books while there is no meaningful difference between the usages of books in different subject classes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • thematic dispersion
  • Shahid Bahonar University of Kerman
  • subject classes
  • University libraries
  • Kerman
  • collection development
  • usage