دیدگاه‌های ‏دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان شهرکرد در مورد عوامل ترغیب‌کننده و بازدارنده مطالعه آزاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات واحد اهواز

2 استاد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه دیدگاه دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان شهرکرد در مورد ارتباط عوامل بازدارنده و ترغیب­کننده مطالعه آزاد با برخی متغییر­های جمعیت‌شناختی (جنسیت، پایه تحصیلی، و نواحی آموزش و پرورش) می‌باشد.
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش، از نوع توصیفی به‌ شیوه علی یا پس از وقوع می‌باشد، نمونه‌گیری بر­اساس جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انجام شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای با ضریب پایانی 755/0 بوده است. جامعه آماری را دانش‌آموزان دبیرستانی اول تا سوم پنج منطقه (ناحیه1، ناحیه2، لاران، سامان، و بن) در شهرستان شهرکرد تشکیل می‌دهد.
یافته‌ها: کاربرد آزمون‌های کااسکوئر، آزمون تی تک متغیره، آزمون تی مستقل، تحلیل واریانس، و پیگیری توکی نشان می‌دهد بین میزان مطالعه آزاد دانش­آموزان دختر و پسر تفاوت معنی‌داری وجود دارد. نتایج آزمون پیگیری توکی نشان می‌دهد که اختلاف میانگین دیدگاه دختران و پسران درباره عوامل ترغیب­کننده مطالعه (عوامل خانوادگی و وسایل ارتباط­جمعی در نواحی مختلف و پایه‌های تحصیلی مختلف) معنی‌دار است.
نتیجه‌گیری: در مقایسه دیدگاه دختران و پسران دربارهعوامل بازدارنده مطالعه نقش بی‌‌حوصلگی بیش از حد متوسط؛ و کمبود وقت، دسترسی نداشتن به کتاب، گریزاز مطالعه، و قیمت گران کتاب در حد متوسط ارزیابی شده است. براساس نتایج آزمون پیگیری توکی در زمینه دسترسی نداشتن به کتاب، اختلاف بین میانگین پایه‏های دوم و سوم معنی‌‌دار می‌باشد. همچنین، در زمینه گریز از مطالعه اختلاف میانگین پایه‌های اول با دوم و اول با سوم معنی‌دار است. در زمینه کمبود وقت برای مطالعه، اختلاف منطقه لاران با بن معنی‌دار است و در سایر موارد تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. در مورد قیمت گران کتاب اختلاف میانگین بین منطقه لاران با منطقه بن معنی‌دار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Viewpoints of Shahrekord High School Students about Encouraging and Inhibiting Factors in Free Study

نویسندگان [English]

  • A. Nazari 1
  • F. Osareh 2
1 M.A. in Library and Information Science; Islamic Azad University, Science and Research Branch of Ahvaz
2 Professor of Library and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to identify the viewpoint of Shahrekord high school students about encouraging and inhibiting factors for free study, considering some demographic variables like gender, grade and school district.
Design/ Methodology/Approach: The research was descriptive and applied a post-hoc method. The sampling was done on the basis of Krejcie and Morgan's table by applying a multistage method of sampling. The data gathering instrument in this research was a questionnaire with the reliability coefficient of 0.755. The statistical population was chosen among high school students from first to third grade, located in five regions of Shahrekord (region 1, region 2, Laran, Saman and Ben).
Findings: Applying Chi-square test, univariate T test, independent T test, analysis of variance and Tukey follow-up showed that there was a significant difference between the extent of female and male students’ free study. Tukey follow-up results indicated that there was a significant difference between the viewpoint of female and male students in various areas and different school grades about encouraging factors such as family and mass media.
Conclusion: Studying the students’ view about factors inhibiting them from study indicates that the effect of boredom is more than average and the impact of lack of time, lack of access to books, escaping from study and the high price of books is at an average level. Results of the Tukey follow-up test on lack of access to books showed that there was a great average difference between second and third graders. There was also a significant difference in the field of escape from study between the average of first, second and third graders. Regarding the factor lack of time, there was a great difference between the Laran and Bon regions and there was no statistically significant difference in other cases. With regard to the high price of books there was a significant difference between the Laran and Bon regions.