سنجش رضایت کاربران نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال پیام در کتابخانه‌های استفاده‌کننده از آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف: آگاهی از میزان رضایت کاربران نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال پیام در کتابخانه­های استفاده کننده از این نرم‌افزار است.
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش پیمایشی تحلیلی. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه جداگانه است که 83 کتابدار شاغل در کتابخانه­های استفاده­کننده از نرم­افزار و 79 کاربر نهایی به آن پاسخ داده­اند.
یافته­ها: میانگین رضایت‌ کتابداران از نرم‌افزار دیجیتال پیام 23/4 و میانگین رضایت کاربران نهایی 99/3 است. بیشترین رضایت کتابداران مربوط به ابعاد کنترل دسترسی و امنیت (مدیریت کاربران نهایی) و سازماندهی و ورود اطلاعات، و بیشترین رضایت‌ کاربران نهایی از امانت­دهی و کمترین رضایت از مشخصات کلی نرم­افزار است.
نتیجه­گیری: رضایت هر دو گروه ‌کتابداران و کاربران نهایی کتابخانه­های استفاده­کننده از نرم­افزار پیام درحد بالاتر از متوسط است و رضایت‌ کتابداران به­نحو معنی­داری بیش از رضایت کاربران نهایی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Users’ Satisfaction with Payam Digital Library Software in Libraries Using it

نویسندگان [English]

  • N. Hariri 1
  • S. Firouzi 2
1 Associate Professor; Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Tehran, I.R. Iran
2 M.A. in Library and Information Science; Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: This research aimed to identify the level of users’ satisfaction with Payam Digital Library Software in the libraries which use it.
Design/Methodology/Approach: The research method applied in this study was an analytical survey and the information gathering tools were two different questionnaires. 83 librarians working in the libraries that use this software and 79 end users completed these questionnaires.
Findings: The librarians’ average satisfaction with Payam Digital Software is 4.23 and the end users’ average satisfaction is 3.99. Librarians are mostly satisfied with the dimensions of security and access control (end user management) and also data entry and organization. On the other hand, end users are most satisfied with the software's lending services, and least satisfied with the general features of the software.
Conclusion: The satisfaction of both groups - librarians and end users – with Payam software is above average, but the satisfaction of the librarians is significantly more than the end users.