رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی کتابخانه و موزه ملی ملک

چکیده

هدف: تعیین رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
روش/ رویکرد پژوهش: با استفاده از سه پرسشنامه (ویژگی‌های جمعیت شناختی با 8 سؤال، فرهنگ¬سازمانی رابینز با 30 سؤال و ساختار سازمانی ساشکین و موریس با 12 سؤال) نظرات 416 نفر از کل 609 نفر کارکنان سازمان با حداقل مدرک کاردانی پیمایش و تحلیل شده است.
یافته¬ها: رابطه همبستگی مثبت و معنی¬داری بین مؤلفه¬های فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختار سازمانی به¬ویژه ساختار مکانیکی وجود دارد. ساختار سازمانی، گرایش بیشتری به بُعد مکانیکی (با میانگین 61/3) و گرایش کمتری به بُعد ارگانیکی (با میانگین 76/2) دارد و فرهنگ سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی از دیدگاه کارکنان آن در سطح متوسط قرار دارد.
نتیجه¬گیری: برقرار بودن رابطه مثبت و معنی‌دار بین فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی، و تمایل به مکانیکی بودن ساختار سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، تلاش جدی برای انعطاف¬پذیر کردن ساختار این سازمان را ایجاب میکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation Between Organizational Culture and Organizational Structure in the National Library and Archives Organisation of I.R. Iran

نویسندگان [English]

  • N. Hariri 1
  • M. Jafari 2
1 Associate Professor, Department of Library and Information Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, I.R. Iran
2 M.A. of Library and Information Science, Malek National Library and Museum, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this research is to determine the relation between organizational culture and organizational structure in the National Library and Archives Organisation of Iran.
Design/Design/Methodology/ Approach: Using three questionnaires (demographic features - 8 questions, Robbins organizational culture- 30 questions, and Sashkin and Morris organizational structure - 12 questions) the viewpoints of 416 of a total of 609 staff with at least an associate degree, were studied.
Findings: There is a positive and significant correlation between the components of organizational culture and the dimensions of organizational structure, especially mechanical structure. Organizational structure is more inclined toward the mechanical dimension (with an average of 3.61) and is less inclined toward the organic dimension (with an average of 2.76). The organizational culture of the National Library and Archives of Iran is in an average level from the viewpoint of its staff.
Conclusion: Since there is a positive and significant relation between organizational culture and organizational structure and there is an inclination toward a mechanical structure in the National Library and Archives Organisation of Iran, considerable effort must be made to make the structure of this organization flexible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational structure
  • mechanical structure
  • organic structure
  • National Library and Archives organisation of I.R. Iran
  • Organizational culture