مدیریت اطلاعات در دو شبکه علمی- اجتماعی: سایت‌یولایک و بیبسونومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود در نحوه سازماندهی منابع در دو وبگاه نشانه‌گذاری سایت‌یولایک و بیبسونومی.
روش‌شناسی: قابلیت‌ها و امکانات دو سایت مورد نظر با رویکرد تحلیلی و تطبیقی و روش ارزیابانه شناسایی و مقایسه شد.
یافته‌ها: از نظر تنوع قالب‌های خروجی، گزینه‌های نمایش، و تعامل با برچسب‌ها، بیبسونومی عملکرد بهتری نسبت به سایت‌یولایک دارد و از نظر قابلیت‌های ارتباطی سایت‌یولایک بهتر از بیبسونومی عمل می‌کند.
نتیجه‌گیری: برای مدیریت اطلاعات کتاب‌شناختی با خروجی‌های متنوع نمایش و تعامل با برچسب‌ها، پاپگاه بیبسونومی و به‌منظور بهره‌گیری از قابلیت‌های ارتباطی خوب، سایت‌یولایک توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Management in Two Social Bookmarking Websites: CiteULike and Bibsonomy

نویسندگان [English]

  • G. Azadi Ahmadabadi 1
  • N. Riahinia 2
چکیده [English]

Purpose: To recognize similarities and differences of information organization in two social bookmarking websites of CiteUlike and Bibsonomy.
Methodology: The specification and capabilities of two websites were identified and compared using a comparative and evaluative approach.
Results: Regarding output format diversity, display options and interaction with tags, Bibsonomy functions better however CiteUlike is better considering connection possibilities.
Conclusion: To manage bibliographical information having different display output formats and interacting with tags Bibsonomy is recommended and CiteULike can be used for its good connection possibilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information organization
  • Information resources management
  • Folksonomy
  • Tagging
مزارعی، زهرا (1391). سایت‌های نشانه‌گذاری اجتماعی:‌ طرحی نوین برای تسهیل سازماندهی اطلاعات در وب. در مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب. تهران:‌ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج. ا. ایران.
نوروزی، علیرضا؛ منصوری، علی؛ و حسینی، سیدمهدی (1386). رده‌بندی مردمی (فوکسونومی): سازماندهی دانش براساس خرد جمعی. اطلاع‌شناسی، 17 و 18 (1-2)، 155-166.


Barnes, L. L. (2011). Social ‌bookmarking sites: a review. Collaborative Librarianship, 3 (3), 180-182.
Barsky, E., & Purdon, M. (2006). Introducing Web 2.0: Social networking and social bookmarking for health librarians. Journal of the Canadian Health Libraries Association, 27 (3), 65-7.
Chen, X., Liu, Z., & Sun, M. (2015). Estimating translation probabilities for social tag suggestion. Expert Systems with Applications, 42 (4), 1950-1959.
Doerfel, S., Zoller, D., Singer, P., Niebler, T., Hotho, A., & Strohmaier, M. (2014). How social is social tagging? In Proceedings of the 23rd International Conference on World Wide Web, Seoul, Republic of Korea — April 07 - 11, 2014 (pp. 251-252). New York: ACM.
Doerfel, S., Zoller, D., Singer, P., Niebler, T., Hotho, A., & Strohmaier, M. (2016). What users actually do in a social tagging system: a study of user behavior in BibSonomy. ACM Transactions on the Web (TWEB), 10 (2), 14.
Elhussein, M., & Nakata, K. (2013). The influence of system designer intention over collaborative tagging. an analysis of tagging behavior in CiteULike and Delicious. In Proceedings 14th International Conference on Informatics and Semiotics in Organizations Web of Things, People and Information Systems, March 25 – 27, (pp. 240). Stockholm, Sweden.
Farooq, U., Song, Y., Carroll, J. M., & Giles, C. L. (2007). Social bookmarking for scholarly digital libraries. IEEE Internet Computing, 11 (6), 29-35.
Harris, C. (2006). School library 2.0. School Library Journal, 52 (5), 50-53.
Hotho, A., jaschke, R., Schmitz, C. & Stumme, G. (2006). Bibsonomy: a social bookmark and publication sharing system. In Proceedings of the First Conceptual Structures Tool Interoperability Workshop at the 14th International Conference on Conceptual Structures, (pp. 87-102). Aalborg, Aalborg Universitetsforlag. Retrieved November 2, 2016, from https://www.bibsonomy.org/bibtex/25854a71547051543dd3d3d5e2e2f2b67/stumme
Hwang, Y. C., Yuan, S. T., & Weng, J. H. (2011). A study of the impacts of positive/negative feedback on collective wisdom—case study on social bookmarking sites. Information Systems Frontiers, 13 (2), 265-279.
Shiri, A. (2007). Trend analysis in social tagging: an LIS perspective. The 6th European Networked Knowledge Organization Systems (NKOS) Workshop at the 11th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries, Budapest, 16-21 September, (pp. 489-94). Retrieved December 13, 2015, from https://at-web1.comp.glam.ac.uk/pages/research/hypermedia/nkos/nkos2007/#references
Shiri, A. (2009). An examination of social tagging interface features and functionalities: an analytical comparison. Online Information Review, 33 (5), 901 – 919.
Tonkin, E. (2006). Folksonomies: the fall and rise of plain-text tagging. Ariadne, 47. Retrieved December 21, 2015, from: www.ariadne.ac.uk/issue47/tonkin
Zhang, S., & Ge, Y. (2015). Personalized tag recommendation based on transfer matrix and collaborative filtering. Journal of Computer and Communications, 3 (09), 9.