دوره و شماره: دوره 28، شماره 2 - شماره پیاپی 110، تابستان 1396، صفحه 1-220 
5. تأثیر عوامل ‌رفتاری بر ارتباطات علمی: تحلیلی مبتنی بر رگرسیون چندگانه

صفحه 85-106

فرشاد پرهام‌نیا؛ فاطمه نوشین‌فرد؛ نجلا حریری؛ صدیقه محمداسماعیل


7. اثربخشی پژوهش‌های فزاینده ایران در گسترش مرزهای دانش

صفحه 123-140

وحید احسانی؛ موسی اعظمی؛ سید محمدباقر نجفی؛ فرامرز سهیلی