نویسنده = ر.ع. شاکری
تعداد مقالات: 1
1. "اصل نسخه" و کاربرد آن در کتابداری

دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، زمستان 1370، صفحه 268-270

ر.ع. شاکری