نویسنده = ترجمه حمید محسنی
تعداد مقالات: 1
1. برنامه‌ریزی استراتژیک برای کتابخانه‌های ملی در کشورهای در حال توسعه

دوره 5، شماره 3 و 4، زمستان 1373، صفحه 71-79

نوشته استفنی فرگوسن؛ ترجمه حمید محسنی