نویسنده = سعید شاخصی
تعداد مقالات: 1
1. بیست سال تولید علم در پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران

دوره 25، شماره 1، بهار 1393، صفحه 42-63

فاطمه تصویری قمصری؛ حامد صالحی؛ سعید شاخصی