دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، اسفند 1381، صفحه 1-195 (پیاپی 52) 

یادداشت سردبیر

تقدیم و تأخیر فاز

صفحه 7-9

فریبرز خسروی


گفتگو

صفحه 132-137

مصاحبه‌کننده: طاهره طاهری؛ مصاحبه‌شونده: مهدی محسنیان راد