دوره و شماره: دوره 20، شماره 3، آذر 1388، صفحه 1-336 (پیاپی 79) 
قابلیت‌ها و محدودیت‌های مارک

صفحه 261-270

امیر غائبی؛ الهام کریمی منصورآباد