دوره و شماره: دوره 22، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 1-193 (پیاپی 88) 
جبرگرایی فناورانه

صفحه 38-49

مریم کازرانی؛ علی صلاحی یکتا


ظهور و سقوط نخستین انجمن کتابداران ایران (1345-1359)

صفحه 110-128

فاطمه زارع؛ ابراهیم افشار؛ مرتضی نورایی