دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، اسفند 1378، صفحه 1-151 (پیاپی 40) 

یادداشت سردبیر

یادداشت سردبیر

صفحه 5-7

عباس حری


مقاله مروری

دانش دیرین و نیازهای نوین اطلاع‌رسانی

صفحه 8-30

محمدحسین عمادی؛ اسفندیار عباسی