فراداده حفاظت وتطابق آن با استاندارد الگوی مرجع سیستم اطلاعاتی آرشیوی باز (اُ.ای.آی.اس.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف مطالعه و شناسایی عناصر فراداده حفاظت در سه طرح تحقیقاتی سیدارز، کتابخانه ملی استرالیا، و ندلیب، و میزان تطابق آن با عناصرالگوی اطلاعاتی استاندارد اُ.ای.ای.اس. انجام گرفته است.
روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با روش کتابخانه‌‌ای و دلفی انجام گرفته است. در این پژوهش عناصر فراداده حفاظت سه طرح تحقیقاتی از طریق مشاهده، مصاحبه و نظرسنجی از متخصصان و مدیران طرح تحقیقاتی مورد پژوهش گردآوری شد. سپس این عناصر با یکدیگر مقایسه و ارتباط آنها با مؤلفه‌ها و انواع اطلاعات الگوی اطلاعاتی استاندارد اُ.ای.آی.اس. سنجیده شد.
یافته‌ها: رویکردهای عناصر فراداده حفاظت در طرح‌‌های فوق، مفاهیم و اصطلاح‌‌شناسی اُ.ای.آی.اس. را به‌‌عنوان چارچوب بنیادین فراداده‌‌ای خود اتخاذ کرده‌‌اند، اما کتابخانه ملی استرالیا به‌‌طور ضمنی از اُ.ای.ای.اس. تبعیت می‌‌کند. هر سه طرح، رویکردشان تمرکز بر مؤلفه‌‌های اطلاعات منشأ و بازنمایی مدل اطلاعاتی اُ.ای.آی.اس. است و به دیگر انواع اطلاعات الگوی اطلاعاتی اُ.ای.آی.اس. مانند اطلاعات توصیفی و یا بسته‌‌بندی و اطلاعات توصیفی حفاظت (از قبیل اطلاعات مرجع، محتوا و تثبیت) بسیار محدودتر پرداخته‌‌اند.
نتیجه‌‌گیری: وجود فراداده برای حفاظت سطح بالا، مستقل از ویژگی‌‌های حفاظت رقمی، می‌‌تواند نقطه آغازی برای اقدامات جدید حفاظت رقمی باشد و تطابق فراداده حفاظت و استاندارد اُ.ای.آی.اس. را در میان انباره‌‌های آرشیوی ارتقاء بخشد. با استفاده از یافته‌‌های این پژوهش می‌‌توان کوششی جدید را برای شناسایی بهترین عملکردها و رویکردهای رایج برای به‌‌کارگیری فراداده حفاظت در حمایت از فرآیند حفاظت رقمی آغاز کرد؛ و در نهایت استفاده همه از یک استاندارد فراداده حفاظت نظیر پرمیس و بومی‌سازی آن در هر کشور را الزامی می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preservation Metadata and its Accordance with the Open Archival Information System (OAIS) Reference Model

نویسنده [English]

  • M. Sami’i
Ph.D. Student in Library and Information Science; Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: This paper aimed to study and identify the preservation metadata in three research projects, namely CEDARS, the National Library of Australia, and NEDLIB. It also evaluates the accordance of these metadata with the elements of the OAIS information model.
Design/Methodology/Approach: This research was carried out using library and the Delphi method. The preservation metadata in three research projects were collected through surveys and interviews with experts and managers of the research projects. These elements were then compared with each other and their relationship with the components and various information of the OAIS model were assessed.
Findings: The preservation metadata elements approaches in the projects studied used OAIS concepts and terminology as the basic framework for their metadata; however, the National Library of Australia follows the OAIS implicitly. In all three projects, the focus is on the provenance and the representation Information components of the OAIS information model; they pay much less attention to the other information types of the OAIS information model, such as descriptive information or packaging and descriptive information of preservation (content, fixation, and reference information, etc.).
Conclusion: The existence of the metadata for high-level preservation, putting aside digital preservation features, can be a starting point for new measures for digital preservation and can improve the coming together of preservation metadata and the OAIS standard in archival repositories. The findings of this research may be a starting point for a new effort for better identification of common functions and approaches for employing the preservation metadata in support of the digital preservation process. Finally, it becomes necessary for everyone to use a single metadata standard such as PREMIS but to localize it as needed in each country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital preservation
  • Preservation metadata
  • OAIS
  • Information systems
  • information model