دیدگاه فهرستنویسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران درباره قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای.) و بررسی میزان پذیرش آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی

2 استادیار کتابداری و اطلاع‌رسانی مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

3 استادیار کتابداری و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه منطقه‌ای علوم و فناوری شیراز

4 دانشیار کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

هدف: هدف شناسایی میزان آشنایی فهرستنویسان با آر.دی.ای. و آمادگی آنها برای پذیرش این قواعد و تأثیر آموزش بر آن است.
روش/ رویکرد پژوهش: میزان آشنایی 49 نفر از فهرستنویسان شاغل در بخش فهرستنویسی پیش از انتشار (فیپا) کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با آر.دی.ای. با دو روش خوداظهاری (نظر شخصی) و میزان آشنایی واقعی (از طریق پرسش‌های باز) در قبل و بعد از آموزش و همچنین میزان پذیرش این قواعد از سوی ایشان سنجیده شده است .
یافته‌ها: آشنایی خوداظهاری فهرستنویسان با آر.دی.ای. در پیش از آموزش بالاتر از حد متوسط و میزان آشنایی واقعی ایشان پایین‌تر از سطح متوسط است. پس از آموزش، هر دو نوع آشنایی آنان - اعم از خوداظهاری و واقعی-  بالاتر از سطح متوسط بود. همچنین، وجود تفاوت معنادار بین میزان آشنایی خوداظهاری، آشنایی واقعی و میزان پذیرش فهرستنویسان کتابخانه ملی با جنسیت، میزان تحصیلات، سن و سابقه کار فهرستنویسی مختلف بررسی شد. در این بررسی به‌‌جز تأیید فرضیه، وجود تفاوت معنادار بین وضعیت آشنایی خوداظهاری و واقعی فهرستنویسان دارای میزان تحصیلات متفاوت با  آر.دی.ای.، تفاوت دیگری مشخص نشد.
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌ها، مشخص شد که در قبل و بعد از آموزش، میزان آشنایی خوداظهاری فهرستنویسان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد بیشتر از میزان آشنایی خوداظهاری فهرستنویسان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی است. همچنین مشخص شد که قبل از آموزش، میزان آشنایی واقعی فهرستنویسان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد بیشتر از میزان آشنایی واقعی فهرستنویسان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Viewpoint of Cataloguers at the National Library and Archives of the I.R. Iran about Resource Description and Access (RDA) Rules and an Evaluation of their Acceptance

نویسندگان [English]

  • F. Pazooki 1
  • M. Haji-Zeinolabedini 2
  • Sh. Arastoopoor 3
  • H. Sharifmoghaddam 4
1 M.A. in Library and Information Science
2 Assistant Professor of Library and Information Science; Agricultural Scientific Information and Documentation Center, Tehran, I.R. Iran
3 Assistant Professor of Library and Information Science; Regional Information Center for Science and Technology, Shiraz, I.R. Iran
4 Associate Professor of Library and Information Science; Payame Noor University, Mashhad Branch, Mashhad, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: This research aimed at identifying the extent to which cataloguers were familiar with RDA, how ready they were to accept these rules, and how training may affect this.
Design/Methodology/Approach: The familiarity of 49 cataloguers working in the Cataloging in Publication (CIP) section of the National Library of Iran with RDA was evaluated using two methods i.e. self-reporting (personal opinion) and actual familiarity (using open questions) before and after training. Their acceptance of these rules was also studied.
Findings: The cataloguers’ self-reporting about their familiarity with RDA before being trained indicate a higher than average level of familiarity while their actual level of familiarity was lower than average. After being trained their familiarity – both self-reported and actual – was higher than average. Furthermore, the existence of a significant difference between self-reported familiarity, actual familiarity and level of acceptance by cataloguers was also studied according to sex, education, age, and cataloguing experience. There was no significant difference between the cataloguers’ self-reported and actual familiarity with RDA except for cataloguers with different levels of education i.e. before and after being trained, the self-reported familiarity of cataloguers with a master’s degree was higher than the self-reported familiarity of cataloguers with a bachelor’s; furthermore, the actual familiarity of cataloguers with a master’s degree was higher than the actual familiarity of cataloguers with a bachelor’s degree.