منطق ریاضی برتراند راسل و دلالت‌های آن در سازماندهی اطلاعات و سازه‏‌های موضوعی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی/ کتابدار کتابخانه علامه امینی تبریز

2 دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: مطالعه دلالت‌های منطق ریاضی برتراند راسل در طراحی نظام‌های سازماندهی اطلاعات.
روش/ رویکرد:از حیث گردآوری داده‌ها، تاریخی و از نظر نوع، تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است و به‌روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است.
یافته‏ها: در این پژوهش، چارچوبی نحوی، معناشناختی، هستی‌شناختی، و منطقی برای طبقه‌بندی و تحلیل شناسه‌های موضوعی معرفی شده است. ضعف‌ها و کاستی‌های زبان طبیعی در مقایسه با زبان‌های منطقی بررسی شده و درباره دلالت‌های منطق ریاضی در تحلیل متن و تحلیل بیان‌های مختلف زبان‌شناختی، از قبیل اسم خاص، طبقات موضوعی، روابط، واژگان منطقی، گزاره‌ها، و جملات بحث شده است.
نتیجه‌‏گیری: به‌کمک منطق ریاضی راسل می‌توان گرامر و نحو نظام‌های سازماندهی اطلاعات را وضوح بخشید و دقت آن را در بازنمایی واقعیت افزایش داد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bertrand Russell’s Mathematical Logic and Its Implications in Information Organization and Subject Headings

نویسندگان [English]

  • T. Nassiri 1
  • M. Khandan 2
1 librarian/ the library of allamah amini in Tabriz
2 Knowledge and Information Science, PhD, Tehran University
چکیده [English]

Purpose: This study aims to investigate the application of Bertrand Russell’s mathematical logic in the logical formulation of information organization.
Approach:. This study, in respect of the collection of data is historical, in respect of its logic is analytic, and in respect of its purpose is applied research. The method that used in this research is qualitative content analysis
Results: In this research, a syntactic, semantic, ontological and logical framework have been introduced for classification and analysis of subject entries. The deficiency and weakness of natural language on comparison with logical language have been surveyed. The application of mathematical logic in the analysis of context and different linguistic expressions, such as proper name, classes, relations, properties, propositions and sentences are discussed.
Conclusions: As the mathematical language is analytic and relational and is nearer to the language of physical world, it is used for showing the syntactic, semantic, and ontological structure of subject entries. In order to improve the clarity and precision of concepts, neither of the entities allowed without intension and extension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information organization
  • Bertrand Russell
  • semantics
  • logical syntax
  • theory of description
  • theory of type
  • mathematical logic
دانلان، ک. س. (1374). فلسفه تحلیلی و فلسفه زبان. ترجمه شاپور اعتماد، مراد فرهادپور. ارغنون، 2 (7 و 8)، 39 – 67.

فرگه، گوتلوب (1390). اندیشه (یوسف‌ثانی محمود، مترجم). در یوسف ص. علی‏آبادی و دیگران. در فلسفه تحلیلی: مجموعه مقالات (ص 112-87). تهران: سازمان چاپ و انتشارات (1977). 

لنگر، سوزان (1348). منطق سمبولیک. ترجمه منوچهر بزرگمهر. تهران: انتشارات شرکت سهامی خوارزمی.

Carnap. R. (1947). Meaning and necessity: a study in semantics and modal logic. Chicago: The University of Chicago.

Frege, G .(1879). Begriffsschrift: A formula language, Modeled upon that of Arithmetic, for pure thought (S. Banevmengelberg, Trans.).Retrieved September 20, 2013, from http://dec59.ruk.cuni.cz/~kolmanv/Begriffsschrift.pdf

Kant, E. (1819). Logic (J. Richardson, Trans.). London: printed for W. simpkin& R. marshall, stationers court, ludgate- street.

Kant, E. (2010). The critique of pure reason (J. M. D. Meiklejohn, Trans.). Pennsylvania: Pennsylvania state university.

Russell, B. (1903). The principle of mathematics (2 ed.). New York: W.W. Norton & company, inc.

Russell, B. (1912). The problem of philosophy. London: Williams and Norgate.

Russell, B. (1914). Our knowledge of the external world: as a field for scientific method in philosophy. London: George Allen and Unwin LTD.

Russell, B. (1917). Mysticism and logic and other essays. London: George Allen and Unwin LTD.

Russell, B. (1919). Introduction to mathematical philosophy. London: George Allen and Unwin LTD.

Russell, B. (1940). An inquiry into meaning and truth. London: George Allen &Unwin LTD.

Russell, B. (1946). History of western philosophy: and its connection with political and social circumstances from the earliest times to the present day. London: George Allen and Unwin LTD.

Russell, B. (1956). Logic and knowledge: essays (1901-1950). New York: The Macmillan Company.

Russell, B. (1959). My philosophical development with an appendix, Russell’s philosophy, written by Alan wood . New York: Simon and Schuster.

Russell, B. (2001). The analysis of mind. Pennsylvania: the Pennsylvania state university.

Russell, B. (2009). Human knowledge: its scope and limits. London: Taylor and Francis Routledge.

Russell, B. (1931). The scientific outlook. London: George Allen & unwin LTD.

Russell, B., & Whitehead, A. N. (1963). Principia mathematica (2 ed.). London: Cambridge of University press.