توصیف منابع اینترنتی در آر.دی.اِی. در مقایسه با قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بیرجند

2 دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه بیرجند

3 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

چکیده

هدف: بررسی وضعیت توصیف منابع اینترنتی در آر.دی.اِِی. و شناسایی رویکرد قواعد انگلوامریکن در توصیف این منابع
روش/ رویکرد پژوهش: مقایسه‌ای (تطبیقی)؛ جامعه پژوهش، ناحیه‌های توصیف فصل 1، فصل 9 و فصل 12 آخرین ویرایش قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن (ویراست سال 2002، روزآمدشده در سال 2004) و عناصر توصیف فصل 1 - 7 قواعد آر.دی.اِِی. است.
یافته­ها: در مورد عنوان کامل میان قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن و قواعد آر.دی.اِی. تفاوت وجود ندارد. سه عنصر (نوع رسانه، نوع محمل و نوع محتوا) در قواعد آر.دی.اِِی.، جایگزین شناسه عمومی ماده در قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن شده است. در مورد شرح مسئولیت، شرح ویرایش، اندازه، محل نشر، نام ناشر، تاریخ نشر، فروست و یادداشت میان قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن و قواعد آر.دی.اِِی. تفاوت نگارشی وجود دارد. عناصر شرایط دسترسی، محدودیت‌های دسترسی، محدودیت‌های استفاده، ملزومات سامانه، خلاصه‌سازی محتوا، زبان محتوا، اطلاعات تماس و نشانی اینترنتی عناصر جدید فهرستنویسی در قواعد آر.دی.اِی. هستند.
نتیجه­گیری: میزان انطباق ناحیه­های توصیف منابع اینترنتی در انگلوامریکن در مقایسه با عناصر توصیف منابع اینترنتی در آر.دی.اِی.، 87/71 درصد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Description of Internet Resources in RDA Compared with AACR

نویسندگان [English]

  • M. Rakhshani 1
  • M. Nowkarizi 2
  • M. Haji-Zeinolabedini 3
1 Postgraduate Student, LIS, UIversity of Birjand (Iran)
2 Associate Professor, LIS, UIversity of Birjand (Iran)
3 Assistant Professor, LIS, Agricultural Scientific Information & Documentation Center (Tehran, Iran)
چکیده [English]

Purpose: Exploring differences bwteen description of Internet resources using RDA with
AACR for description of biliogrphic elements in such resources.
Design/Methododology/Approach: comparison has been made between areas 1, 9 and
12 of the latest edition of AACR2 (2002 ed., revision of 2004) and areas 1 to 7 of RDA.
Findings: Little deference observed between AACR and RDA with regard to the proper
title. GMD in AACR been replaced by 3 items (media type, carrier type and content type)
in RDA. Few deferences noticed between AACR and RDA in Statement of responsibility,
edition, size, publication place, publisher name, publication date, serial and notes. Following
items are some of new items in RDA: mode of access, access restriction on access,
restrictions on use, system requirements, summarization of the content, content language,
contact information and Internet URL.
Conclusion: AACR compatibilty with regard to descriptive areas of Internet resources
between RDA and AACR was 71.87%. Cataloging Internet resources in RDA is simple
and complete compared to AACR.