ارزیابی کتابخانه‌های آموزشگاهی مقطع متوسطه استان کرمانشاه بر پایه استانداردهای ایفلا برای کتابخانه‌های آموزشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی

چکیده

هدف: بررسی وضعیت کتابخانه‌های آموزشگاهی مقطع متوسطه استان کرمانشاه از نظر فضا، بودجه، امکانات و تجهیزات، نیروی انسانی، کمّیت مجموعه، و ارائه خدمات و همچنین مقایسه آنها با استانداردهای ایفلا برای کتابخانه‌‌های آموزشگاهی. 
روش/ رویکرد پژوهش: پیمایشی و پژوهش از نوع توصیفی. جامعه پژوهش، کل مدارس مقطع متوسطه استان کرمانشاه را شامل می‌‌شود. داده‌های این پژوهش از طریق پرسشنامه به‌‌دست آمده‌‌اند و برای تجزیه و تحلیل آنها از آمار توصیفی استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق نشان می‌‌دهد که 79/80 درصد از مدارس دارای کتابخانه هستند. 38/32 درصد از کتابخانه‌‌ها به‌وسیله کتابداران اداره می‌‌شوند که سرپرست 34/9 درصد از آنها در رشته کتابداری تحصیل کرده‌اند. 27/91 درصد از کتابخانه‌‌ها بودجه مدوّن و اختصاصی ندارند. فضای کتابخانه‌ها بسیار محدود است و اکثر آنها برای مطالعه دانش‌آموزان فضایی درنظرنگرفته‌‌اند. مجموعه کتابخانه‌ها از نظر کمّی ضعیف هستند. 53/32 درصد از کتابخانه‌ها شیوه استفاده از کتابخانه را به دانش‌آموزان آموزش می دهند و فقط 72/5 درصد از آنها دسترسی به اینترنت را برای کاربران فراهم می‌کنند. وسائل و تجهیزات کتابخانه‌ها بسیار ضعیف است. در مقایسه با استانداردهای ایفلا، کتابخانه‌های آموزشگاهی مقطع متوسطه استان کرمانشاه در تمام زمینه‌ها در حد استانداردهای ایفلا نیستند به‌‌طورکلی می‌توان گفت که این کتابخانه‌ها دچار چالش‌های جدّی هستند و توان پاسخ‌گویی به نیازهای دانش‌‌آموزان را ندارند.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش می‌‌تواند تصویر روشنی از وضعیت کتابخانه‌‌های مدارس مقطع متوسطه استان کرمانشاه را نشان دهد و زمینه برنامه‌‌ریزی برای ایفلا بهبود آنان را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of High School Libraries in Kermanshah Province against IFLA Standards

نویسندگان [English]

  • Z. Bigdeli 1
  • N. Jamshidi 2
1 Professor, LIS, University of Chamran, Ahvaz
2 M.A., LIS
چکیده [English]

Purpose: Surveys high-school libraries in Kermanshah province, regarding area, budget, facilities and equipment, staff, collection, and services. Also compares the present status of libraries with “IFLA Standards for School Libraries.”
 Methodology: All high schools in Kermanshah province covered. Data was collected by questionnaire. Descriptive statistics including frequency, frequency percentage, and mean were used to analyze the data.
Findings: 81 percent of schools have libraries, however, only 9 percent are managed by trained librarians. High number of libraries (92%) do not have allocated budgets. Libraries generally are very small and most of them do not have reading areas. Collections are poor when compared with IFLA standards. Only 6 percent provide the Internet access.
Conclusion: High-school libraries in Kermanshah province are far below IFLA standards in all aspects; They face serious challenges.
Originality/value: The results present inefficiencies of high-school library service in Kermanshah province and how they could be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • school libraries
  • high-schools
  • Kermanshah
  • IFLA standards