تحلیل استنادی مقالات هنری فارسی طی سال‌های 1374-1384

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی مآخذ مقالات هنری فارسی منتشرشده در نشریه هنرهای زیبا می‌پردازد. هدف این پژوهش بررسی الگوی رفتاری محققان و ویژگی‌های استفاده از منابع اطلاعاتی در کارهای تحقیقی آنان است. این پژوهش با روش تحلیل استنادی صورت ‌گرفته است. پس از بررسی 21 شماره نشریه، تعداد 224 عنوان مقاله و 3931 مورد استناد از آن استخراج شد. نتایج نشان می‌دهد که تعداد متوسط استنادها در هر مقاله 17 مورد است. بیشترین استنادها به موضوع شهرسازی، و کمترین آن به موضوع موسیقی اختصاص دارد. بالاترین میزان استناد به کتاب تعلق دارد (9/87 درصد) و 8/56 درصد از استنادها از منابع تألیفی است. توزیع زبان استنادها نشان می‌دهد که بیشترین استناد به زبان فارسی است، ولی زبان غالب در استنادهای موضوع معماری (6/54 درصد) و موضوع شهرسازی (5/55 درصد) غیرفارسی است. میانگین نیم عمر کتاب‌های فارسی استناد شده 13 سال و کتاب‌های غیرفارسی 18 سال است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که میان سال نشر کتاب‌ها و تعداد استنادها همبستگی مثبت وجود دارد. مجلات مورد استفاده در مقالات از قانون بردفورد تبعیت می‌کنند. همچنین با استفاده از این قانون مجلات هسته و ماورای هسته مشخص می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation ananlysis of Persian articles published in arts during 1374 and 1384 (1995-2005)

نویسنده [English]

  • S. Ahmadzadeh

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation analysis
  • arts
  • Articles
  • Core Journals
  • semi-core journals
  • fine arts