درک کودکان 7 تا 14 سالة ایرانی از رابط کاربر وبگاه کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

2 مدیر گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

چکیده

هدف: ارزیابی رابط کاربر وبگاه کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان از نظر مطابقت با درک کودکان ایرانی است.
روش پژوهش: روش مورد استفاده پیمایشی است و برای سنجش میزان مطابقت رابط کاربر کتابخانه با درک کودکان ایرانی از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده گردید. ضریب آلفای کرونباخ جهت سنجش پایایی 86 درصد به‌دست آمد. جامعة نمونه 96 نفر از کودکان 7-14 ساله بوده که به‌طور هدفمند نمونه‌گیری شد.
یافته‌ها: رابط کاربر کتابخانه با درک کودکان ایرانی مطابقت دارد؛ اما سطح درک کودکان سنین مختلف از رابط کاربر با یکدیگر متفاوت است؛ بین سطح تحصیلات والدین و میزان ارزیابی کودک از رابط کاربر ارتباطی وجود نداشته، اما بین میزان آشنایی کودکان با اینترنت، میزان مراجعه به کتابخانه، و میزان ارزیابی آنان از رابط کاربر ارتباط معناداری وجود دارد. سطح درک پسران و دختران از رابط کاربر با یکدیگر اختلاف معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Perception of Children Aged 7-14 from the User Interface of Iranian Children National Library

نویسندگان [English]

  • S. Sohrab Zadeh 1
  • M. Hassan Zadeh 2
  • E. Karimi 3
1 MA, Knowledge and Information Science, Tarbiat Modares University
2 Faculty Member, Knowledge and Information Science, Tarbiat Modares University
3 PhD Candidate, Knowledge and Information Science, Iranian Research Institute for Information Science and Technology
چکیده [English]

Purpose: Evaluation of Children National Library of Iran user interface from the perspective of children’s perception.
Methodology: It’s a survey using a self-designed questionnaire. The Cronbach Alpha was measured 86%. The population consists of 96 children aged 7 to 14 and purposive sampling was used.
Results: The user interface matches children’s perception. Children’s perception of user interface differs in different age groups. There is no relationship between children’s evaluation of user interface and their parents’ education level. However, there is a significant correlation between children’s knowledge of Internet, visiting library and their evaluation of user interface. Also, there seems to be no significant difference between male and female perception of user interface.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perception
  • User interface
  • Digital library
  • Iranian Children National Library
  • Children and young adults
حسن‌زاده، محمد؛ سهراب‌زاده، سارا (1391). ارزیابی رابط کاربر کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران از نظر مطابقت با معیارهای عمومی و تخصصی. فصلنامه نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی،  (1) 5، 1-12.

حسن‌پور موینی، زهره (1387). بررسی ویژگی‌های رابط کاربر کتابخانه دیجیتال بین‌المللی کودکان از دیدگاه کاربران و ارائه الگوی پیشنهادی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران.

زره‌ساز، محمد؛ فتاحی، رحمت‌الله (1385). ملاحظات اساسی در طراحی رابط کاربر نظام‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های اطلاعاتی. فصلنامه کتاب، 17 (2)، 251-268.

ذاکرشهرک، مینا (1385). بررسی ویژگی‌های ایجاد کتابخانه دیجیتالی بین‌المللی کودکان و نوجوانان در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران.

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ و حجازی، الهه (1386). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگاه.

سلیمی، زینب؛ غفاری، سعید (1391)، بررسی وضعیت رابط گرافیکی وب‌سایت‌های کودک و نوجوان در ایران. مجله علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، 2 (6)، 25-40.

شیری، علی‌اصغر؛ عمرانی، ابراهیم (1384). زمینه‌های تحقیق در کتابخانه‌های دیجیتالی: تحولات و روندهای جاری. در مجموعه مقالات همایش‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. زیر نظر محسن حاجی ‌زین‌العابدینی. تهران: انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

علیپور حافظی، مهدی؛ مطلبی، داریوش (1384). کتابخانه‌های دیجیتالی: مفاهیم و جنبه‌های فنی- اجرایی. در مجموعه مقالات همایش‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. زیر نظر محسن حاجی زین‌العابدینی. تهران: انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

طباطبایی‌پور، مصطفی (1392). بررسی ساختاری و محتوایی وبگاه کتابخانه ملی کودک و نوجوان ایران در مقایسه با همتایان خود در دنیا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران.

کوکبی، مرتضی؛ زراعت‌کار، ندا (1390). رابط‌های کاربر در کتابخانه‌های دیجیتالی کودکان: پیشنهاد الگویی بهینه برای کودکان ایرانی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 22 (1)،  71-85.

نوروزی، یعقوب؛ حریری، نجلا (1388). تعیین معیارهای ارزیابی رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی: رویکردی متن‌پژوهانه. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 3 (47)، 281-300.

Bilal, D., & Bachir, I. (2007). Children’s interaction with international and multilingual digital libraries. I. Understanding interface design representations. Information Processing & Management, 43 (1), 47-64.

ICDL (2014). Received March 24, 2012 from http://en.childrenslibrary.org/about/mission.shtml

Larg, A., & Beheshti, J. (2005) Interface design, web portals and children. Library Trends, 54 (2), 318-342.

Misirli, Z.and Odabaşı. H. F(2009) Websites for children . Procedia - Social and Behavioral Sciences. 1(1), 1183-1186.

Subarna, K. D., & Jana. S. (2008). Developing Digital libraries for global children community with special refrence to ICDL: Analysis and evaluation. international caliber. Retrieved March 25, 2014, from http://www.hdl.handle.net/1944/1231