تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکتری علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات (1375-1385)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشکده علوم اقتصادی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی الگوهای رفتاری فارغ‌التحصیلان دکتری علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از ابتدا تا اردیبهشت 1386 در چگونگی استفاده از منابع علمی پرداخته است. روش پژوهش، تحلیل استنادی است و در این پژوهش کوشش شده با تجزیه و تحلیل 2651 استناد از مآخذ 35 پایان‌نامه دکتری، میانگین تعداد استنادها، نوع منابع مورد استفاده، زبان، نیم عمر و پربسامدترین نویسندگان فارسی و لاتین تعیین گردد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که کتاب‌ها با تعداد 1042 استناد (3/39 درصد) بالاترین میزان استناد را دارند و میانگین تعداد استناد برای هر پایان‌نامه 74/75 است. زبان فارسی با 1467 (38/55 درصد) بیشترین استناد را دارد. عباس حری با 34 استناد و جنیفر راولی با 7 استناد پربسامدترین نویسندگان فارسی و لاتین هستند. کتاب‌های «مروری بر اطلاعات و اطلاع‌رسانی» با 10 استناد و “Encyclopedia of Library and information science” با 9 استناد، پربسامدترین کتاب‌های فارسی و لاتین هستند. نشریات «اطلاع‌رسانی» با 45 استناد و “College and Research Libraries”  با 27 استناد به‌عنوان پربسامدترین نشریات فارسی و لاتین مشخص شدند. نتایج پژوهش، همچنین نشان می‌دهد که کتاب‌های فارسی با 24 سال و یک ماه بالاترین و نشریات لاتین با 13 سال، پایین‌ترین میانگین نیم عمر را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Citation Analysis of Doctoral Dissertations in Library and Information Science Submitted to the Science and Research Branch of Islamic Azad University, 1996-2007

نویسندگان [English]

  • M. Saberi 1
  • Z. Nikkhah 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation analysis
  • doctoral dissertations
  • Islamic Azad University
  • science and research branch
  • Library and information science