شهرها وکانون‌های تألیف و استنساخ آثار فقهی شیعی در نیمۀ نخست دولت صفوی (۹۰۷-۱۰۳۸ ق.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیارپژوهشی، سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف: تألیف و استنساخ آثار فقهی پیشین سهم بزرگی در تقویت بنیان‌های فکری و التزام عملی جامعه و گسترش تشیع در دوران صفویه داشت. این پژوهش کانون‌های تولید این آثار را از به قدرت رسیدن این سلسله (907ق.) تا عصر شاه عباس اول (از 907 تا 1038ق) معرفی می‌کند.
روش: با استفاده از نمایه‌های فهرستگان نسخ خطی ایران (فنخا) آثار و محل کتابت آن‌ها جست‌وجو شد. داده‌های نسخه‌شناسی آثار در سیاهه وارسی وارد شد. سپس اطلاعات مرتبط در چند جدول درج و تحلیل شد.
یافته‌ها: از 554 عنوان کتاب و رسالة فقهی تألیف‌شده در این دوره، 392 عنوان دارای توضیح محل کتابت‌ هستند؛ نزدیک به 50 درصد آن‌ها در مشهد (پایتخت معنوی) و اصفهان (پایتخت سیاسی و فرهنگی) و بقیه در شیراز، قزوین، کاشان و تبریز کتابت شده‌اند. فقط در 86 نسخه نام کانون استنساخ ذکر شده است. از آن میان 65 نسخه در 47 مدرسة دینی و فقط 20 نسخه در حرم‌ها، مسجدها، خانه‌ها، نظامیه‌ها، و خانقاه‌ها و محله‌ها تهیه شده است.
نتیجه‌گیری: مدارس نوتأسیس شیعی در شهرهای بزرگ ایران کانون اصلی استنساخ و انتشار آثار فقهی امامیه بودند. حرم‌های مطهر، مساجد، نظامیه‌ها و حتی منازل علما به‌منزلة مراکز درس نیز کانون‌های استنساخ بودند. نسخه‌ها آثار فقیهانی همچون محقق کرکی، شیخ بهایی، شیخ ابراهیم قطیفی، شیخ یوسف بحرانی و شیخ حرعاملی بودند که به تشویق شاهان صفوی از جبل‌عامل، حله، بحرین، احساء و قطیف به ایران آمده بودند. همچنین آثار فقهای مشهور متقدمین مانند علامه حلّی و محقق حلّی در شهر‌های مشهد و اصفهان به دو جهت بیشتر از سایر شهرها بود: الف) وجود مدارس متعدد شیعی در شهر مذهبی مشهد و در پایتخت حکومت صفویه یعنی اصفهان؛ ب) حضور فقهای امامیة مهاجر از جبل‌عامل و سایر مراکز شیعی خارج از ایران در این دو شهر بزرگ و مذهبی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cities and Centers of Shiite Jurisprudential Texts Compilation and Transcription in Iran During the First Half of the Safavid State (1501-1588)

نویسنده [English]

  • Habibollah Azimi
Associate Professor of National Library and Archives of Iran
چکیده [English]

Purpose: To identify cities and centers where Shiite jurisprudential texts were compiled and copied.
Method: Data was collected by searching the Indexes of the Union Catalog of Manuscripts of Iran
 (فهرستگان نسخ خطی ایران =).
 Findings: Out of 554 titles identified, 392 had notes of place. Around 50 % (192 titles) were written or copied in Mashhad and Isfahan, Shiraz, Qazvin, Kashan, and Tabriz. Only for 86 titles the center was mentioned. Of this number 65 were produced in 47 seminaries. The rest were reproduced in centers such as shrines, mosques, private houses,   Nezamiyehs ( institutions of higher learning in the Muslim world), Khangahs (Sufi centers for spiritual retreat), and local communities.
Conclusion: Proliferation of Shiite schools in the first half of the Safavid period in major cities played an important role in reproduction of Imami jurisprudential texts for teaching purposes. Authors of contemporary works were jurists like Mohaghegh Karki and Sheikh Baha'i and the works of famous jurists who immigrated from Jabal Amel to Iran upon the invitation of Safavid monarchs to help with the promotion of Imami Shiism among the population which the majority used to be Sunnis until then. Calssical works by authors such as Allameh Helli and Mohaghegh Helli were also copied vastly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reproduction centers
  • Compilation and writing of jurisprudential works
  • Shiite jurists
  • The first Safavid period
  • Manuscripts of Iranian libraries
اسکندربیگ ترکمان (۱۳۸۲). تاریخ عالم آرای عباسی. تصحیح ایرج افشار، تهران: انتشارات امیرکبیر.
اشکوری، سیدصادق (۱۳۸۷). اسناد موقوفات اصفهان. زیر نظر اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان. قم: مجمع ذخائر اسلامی.
بخشی استاد، موسی الرضا (۱۳۹۰). مدرسه و تأثیرات علمی و اجتماعی آن در عصر صفویه. پایان‌نامه دکتری، رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران.
بخشی استاد، موسی الرضا (۱۳۹۲). جایگاه مدرسه در عصر صفوی. تهران: یاسین نور.
بخشی استاد، موسی الرضا و احمدی، نزهت (۱۳۹۲). تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه. پژوهشنامه تاریخ اسلام، ۳(۱۱)، ۷-۲۷.
بهمنی، مریم (۱۳۹۰). بررسی تأثیر مدارس مذهبی اصفهان در گسترش و تثبیت تشیع در عصر صفویه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان.
پورآرین، فؤاد (۱۳۶۹). تاریخچه نظام طلبگی ایران عصر صفوی. کارشناسی ارشد گرایش تاریخ، دانشگاه تهران.
تحویلدار، میرزاحسین (۱۳۸۷). جغرافیای اصفهان، ویراستاران هومن عباسپور و منوچهر ستوده. تهران: انتشارات شنگرف.
جزایری، عبدالله (۱۴۰۹ ق). الاجازه الکبیره، به تحقیق محمد سمامی حائری. قم: کتابخانه آیت الله مرعشی.
جعفریان، رسول (۱۳۷۹). صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست. قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
حسینی عاملی، محمدشفیع (۱۳۸۳). محافل المؤمنین، تصحیح ابراهیم عرب‌پور و منصور جغتایی. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
رئیس الساداتی، جواد (۱۳۹۳). فقه وفقاهت در دوره صفویه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
سفیان، محمد (۱۹۸۳). الاسوس المعرفیه لسلطه العلماء فی جبل عامل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه لبنان.
صالحی، رضا (۱۳۸۶). بررسی نقش علمای جبل عامل در شکلگیری تشکیلات دینی دولت صفوی از شاه اسماعیل اول تا شاه عباس اول. پایان‌نامه کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی.
عظیمی، حبیب الله (۱۳۶۹). نسخه‌نامه: کانون‌های استنساخ، عناصر نسخه‌شناسی، رویه‌های فهرست نویسی، شناخت جعل و اصالت نسخه‌ها. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
قنبری‌زاده، راضیه (۱۳۹۲). نهادهای آموزشی شیعیان از دوره صفویه تا قاجاریه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ تشیع، دانشگاه پیام نور مشهد.
لکزایی، نجف (۲۰۱۷). المنهجیه‌ المعرفیه للفقه السیاسی عند‌الشیعه الامامیه. الاجتهاد‌ المعاصر،3(3)، 71-92.
نیکزاد، علی‌اکبر و حمزه، حسین (۱۳۹۵). تشیع و تاریخ اجتماعی ایرانیان در عصر صفوی. فصلنامه شیعهپژوهی، ۲(۶)، ۱۲۵-۱۵۰.
References
Azimi, H. (2017). Nuskha Nama. Mashhad: Islamic Research Foundation Astan Quds Razavi. [In Persian]
Bahmani, M. (2011). Study of the impact of Isfahan religious schools on the expansion and consolidation of Shiism in the Safavid era. Thesis of the Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University. [In Persian]
Bakhshi Ustad, M. (2011). School and its scientific and social effects in the Safavid era. PhD Thesis, History and Civilization of Islamic Nations, Faculty of Theology, University of Tehran. [In Persian]
Bakhshi Ustad, M. (2013). The position of the school in the Safavid era. Tehran, Yasin Noor. [In Persian]
Bakhshi Ustad, M., & Ahmadi, N. (2013). Scientific influence of schools in the Safavid era. Journal of Islamic History, Third Year, 3(11), 7-27. [In Persian]
Escander Beygh Torkman (2003). History of the Abbasid world. Edited by Iraj Afshar, Tehran, Amirkabir Publications. [In Persian]
Ghanbarizadeh, R. (2013). Shiite educational institutions from the Safavid period to the Qajar period. Payame Noor University of Mashhad, Master Thesis, Shiite History. [In Persian]
Hosseini Ameli, M. (2005). Circles of the Believers, edited by Ibrahim Arabpour and Mansour Jaghtai. Mashhad: Islamic Research Foundation. [In Persian]
Jafarian, R. (2019). Safavids in the field of religion, culture and politics (Volume II). Qom: Seminary and University Research Institute, fifth edition. [In Persian]
Jazayeri, A. (1409 AH). The Great Authority, by Mohammad Samami Haeri. Qom: Ayatollah Marashi Library. [In Persian]
Aubin, A. (1970), La politique re ligieuse Safavids, in Leshiisme imamate, Colloque de Strasburg, (Paris: presses universitaures de France, 1970).
Lakzaei, N. (2017). Contemporary Ijtihad, 3(3), 71-92. [In Arabic]
Nikzad, A., & Hamzeh, H. (2016). Shiism and the social history of Iranians in the Safavid era. Quarterly Journal of Shiite Studies, 6 consecutive, pp. 125-150. [In Persian]
Poor Arian, F. (1990). History of the systematicism of Safavid Iran. M.Sc., University of Tehran, majoring in history. [In Persian]
Ra'is al-Sadati, J (2014). Jurisprudence and jurisprudence in the Safavid period. Master Thesis, Faculty of Theology and Islamic Studies, Islamic Azad University, Mashhad Branch. [In Persian]
Savory, R. (1971), The emergence of the modern persian state under the Safavids, (Iranshenasi 2, No2), P: 28-41.
Safa, Z. (1363). Education and knowledge in Iran. Novin Publications, first edition. [In Persian]
Abisaab, R. J. (1994). The Ulama of Jabal ‘Amil in Safavid Iran, 1501–1736: marginality, migration and social change. Iranian Studies27(1-4), 103-122
Salehi, R. (2007). Study of the role of Jabal Amel scholars in the formation of the religious organization of the Safavid state from Shah Ismail I to Shah Abbas I. Master Thesis in Islamic History of Iran, Imam Khomeini International University. [In Persian]
Sufyan, M. (1983). The basic knowledge of the dominance of the scholars in Jabal Amel. Master Thesis, University of Lebanon. [In Persian]
Tahvildar, M. (2008). Geography of Isfahan, editors Hooman Abbaspour and Manouchehr Sotoudeh. Shangarf Publications. [In Persian]
CAPTCHA Image