تحلیل استنادی و ترسیم نقشه تاریخ نگاشتی تولیدات علمی پاتولوژی کشورهای خاورمیانه طی سالهای 2000 - 2009

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف: بررسی مدارک حوزه پاتولوژی تولیدشده توسط کشورهای خاورمیانه در محدوده زمانی 2000- 2009 در نمایه استنادی علوم است.
روش/ رویکرد پژوهش: با استفاده از فنون تحلیل استنادی، نویسندگان و نشریات برتر این حوزه مشخص و نقشه تاریخ‌نگاشتی علم پاتولوژی ترسیم شد.
یافته‌ها: محاسبه مقدار متوسط نرخ رشد سالانه انتشارات برای این سال‌ها، عدد 25/15 درصد را نشان داد. بررسی نوع مدارک نشان داد که مجموع 2488 رکورد، در 8 نوع قالب مختلفف ارائه شده‌اند. خوشه‌های شکل‌گرفته در نقشه تاریخ‌نگاشتی براساس LCS شامل 6 خوشه و براساس GCS شامل 4 خوشه بود.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد کشورهای خاورمیانه تنها دو درصد از تولیدات علمی حوزه پاتولوژی را به خود اختصاص داده‌اند که این میزان، وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation Analysis and Histographic Outline of Scientific Output in Pathology by the Middle East countries Using Science Citation Index during 2000-2009

نویسندگان [English]

  • M. Goltaji 1
  • Z. Behzadi 2
1 MA in Library and information Science, Islamic World Science Citation Center
2 MA in Library and Information Science, Shiraz University
چکیده [English]

Purpose: Evaluation the scientific production of the Middle East countries through 2000 to 2009 in the web of science database.
Methodology: By employing citation analysis methods, this research attempts to identify top authors and top journals and also tries to draw a histographic outline of the Pathology science.
Findings: The average annual growth in publications in mentioned years is 15.25%. Total of 2488 records were presented in 8 different formats.  The clusters formed in the histographic outline based on LCS and GCS included 6 and 4 clusters orderly.
Conclusion: Results showed that only 2 percent of whole scientific publications allocated to Middle East countries. This percent doesn't show desirable situation.