کارآفرینی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی: یک تحلیل عاملی اکتشافی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده

هدف: شناسایی، تحلیل، و تبیین عوامل اثرگذار در کارآفرینی دانشجویان علم اطلاعات و دانش‌شناسی.
روش‌شناسی: در این پیمایش، پرسشنامه‌ای ساختاریافته در دو بخش مشخصات جمعیت‌شناختی (6 متغیر) و عوامل اثرگذار در کارآفرینی (24 متغیر) طراحی شد و در اختیار همه دانشجویان دوره دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی قرار گرفت. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و استخراج سازه‌های زیربنایی از فن تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.
یافته‌ها: پنج عامل با مقدار ویژه بالای یک احصاء شد که تحت عناوین "مهارت‌افزایی"، "محتوایی"، "آموزشی"، "ترویجی"، و "پشتیبانی" نامگذاری شدند. پنج عامل احصاء‌شده در مجموع 66/74% از واریانس عوامل مؤثر در کارآفرینی دانشجویان علم اطلاعات و دانش‌شناسی را تبیین کردند.
نتیجه‌گیری: توجه برنامه‌ریزان درسی و مدیران گروه‌های آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی به پنج عامل احصاء‌شده می‌تواند توان کارآفرینی دانشجویان علم اطلاعات و دانش‌شناسی را افزایش داده و سبب رونق کارآفرینی در رشته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurship in Knowledge and Information Science: An Exploratory Factor Analysis

نویسنده [English]

  • M. Saberi
phd in library and information science
چکیده [English]

Purpose: To identify, analyze and explain the factors impacting entrepreneurship of knowledge and information science students in Iran.
Methodology: Usingstructured questionnaire with 6 questions for demographic information and 24 questions for factors affecting entrepreneurship, all knowledge and information science students in Iran were surveyed. Data were analyzed using exploratory factor analysis.
Results: Five factors with above one eigenvalues recognized that were named with titles "skills enhancement", "content", "education", "promote" and "support". These factors explained 74.66% of variances of factors influencing entrepreneurship of knowledge and information science students.
Conclusion: Attention of curriculum planners and knowledge and information science department chairs to five aforementioned factors will increase knowledge and information science students' entrepreneurial and flourish entrepreneurship in the field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Knowledge and information science
  • PhD Students
  • Exploratory factor analysis
آراستی، زهرا؛ سعیدبنادکی، سعیده؛ ایمانی‌پور، نرگس (1390). نقش آموزش درس «مبانی کارآفرینی» در قصدکارآفرینی دانشجویان رشته‌های غیر مدیریت: مطالعة موردی دانشکده‌های هنر و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. توسعه کارآفرینی، 4 (14)، 107-124.

احمدی، حیدر؛ فرج‌اله حسینی، سید جمال؛ و امیدی‌نجف‌آبادی، مریم (1388). شناسایی برخی عوامل همبسته با ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. رهبری و مدیریت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، 3 (3)، 9-24.

باب‌الحوائجی، فهیمه؛ صابری، محمدکریم؛ و عطاپور، هاشم (1391). تحلیل عاملی عوامل مؤثر در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان علم اطلاعات و دانش‌شناسی، در محمد حسن‌زاده و غزاله عالی (به کوشش)، مجموعه مقالات پنجمین همایش سراسری اتحادیة انجمن‌های علمی- دانشجویی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (ادکا)، 22 آذر1391، دانشگاه تهران، تهران: نشر کتابدار، 235-246.

حجازی، سیدعلیرضا (1384). مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی. راهکار مدیریت. بازیابی 3 آبان 1396، از

حسینی، سیدمحمود؛ فرج‌اله‌حسینی، سیدجمال؛ و سلیمانپور، محمدرضا (1389). شناسایی و تحلیل موانع کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد استان تهران. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2-41 (3)، 359-368.

خرسندی‌یامچی، اکبر؛ عارفی، محبوبه؛ بیات، نبی‌اله؛ سلیمانی‌مطلق، خدایار؛ و روشنی‌علی‌بنه‌سی، حسن (1394) ارزیابی دانش، توانش، نگرش و خلاقیت کارآفرینی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه‌های اصفهان و زنجان). آموزش عالی، 8 (29)، 83-59.

ربیعی، زهرا؛ صدیقی، حسن (1393). بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد روحیه کارآفرینی در دانشجویان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه چمران واحد دانشگاهی بهبهان. کارآفرینی و کشاورزی، 1 (2)،  52-65.

رستمی، فرحناز؛ گراوندی، شهپر؛ و زرافشانی، کیومرث (1390). پدیدارشناسی تجربیات دانشجویان در تأسیس کسب و کار (مطالعه موردی: دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه).  توسعه کارآفرینی، 4 (14)، 87- 105.

زارع‌چاهوکی، محمدعلی (1389). روش‌های تحلیل چندمتغیره در نرم‌افزارspss . تهران: دانشگاه تهران.

سرمدتهرانی، زهره؛ بازرگان‌هرندی، عباس؛ و حجازی‌موغاری، الهه (1377). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.

شریف‌زاده، مریم؛ زمانی، غلامحسین (1385). روحیه کارآفرینی در دانشجویان کشاورزی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز. علوم کشاورزی ایران، 2-37 (1)، 107-115.

علیدوستی، سیروس؛ خسروجردی، محمود (1391). مبانی اطلافرینی: کارآفرینی با اطلاعات و در اطلاع‌رسانی. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و نشر چاپار.

قاسمی، جواد؛ اسدی، علی (1389). تحلیل عاملی عوامل مؤثر در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی: مطالعه موردی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.  اقتصاد و توسعه کشاورزی، 24(1)،13-22.

Anderson, A. R., & Jack, S. L. (2001). Enterprise and learning. Aberdeen: University of Aberdeen.

Aslam, T. M., Sher Awan, A., & Mahmood Khan, T. (2012). Entrepreneurial intentions among university students of punjab a province of pakistan. International Journal of Humanities and Social Science, 2 (1), 114-120.

Chambers, R. (2002). Human capital for entrepreneurship in higher education. London: Edgar.

Coulson-Thomas, C. (2000). The information entrepreneur, changing requirement for corporate and individual success. Winnersh: 3Com Active Business unit.

Gallowy, L., Anderson, M., Brown, W., & Wilson, L. (2005). Enterprise skills for the economy. Journal of Education & Training, 47 (1), 7-17.

Hill, S., & Cinneide, B. O. (2001). Entrepreneurship education- case studies from "The Celtic Tiger". In A. R. Anderson, & S. L. Jack (Eds.). Enterprise and learning, Aberdeen University Centre of Entrepreneurship, 1-566.

Leitch, C. M., & Harrison, R. T. (2001). Education and development. In A. R. Anderson, & S. L. Jack, (Eds.). Enterprise and learning. Aberdeen: University of Aberdeen.

Mc Vie, G. (2001). Scotland's good for enterprise. From primary 1 to PLC. Edinburgh: center for enterprise education, 1-120.

Negash, E., & Amentie, Ch. (2013). An investigation of higher education student’s entrepreneurial intention in Ethiopian Universities: Technology and business fields in focus. Basic Research Journal of Business Management and Accounts, 2 (2), 30-35.

Oosterbeek, H., Praag, M. V., & Ijsselstein, A. (2010). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurship skills and motivation. Journal of European Economic Review, 54 (3), 442-454. 

Sabir Ahmad, S., Md Zani, R., Zakaria, A., Wan Omar, M., & Mat Seman, A. (2014). Contributing factors to entrepreneurial intentions among university students. proceeding 4th international conference on management (4th ICM 2014), June 16 - 17. Bali Indonesia: The kuta beach heritage hotel.

Urbano, D., Aponte, M., Toledano, N. (2008). Doctoral education in entrepreneurship: a european case study. Journal of Small Business and Enterprise Development, 15 (2), 336 – 347. 

UNESCO (1998). World declaration on higher education for the 21st century: Vision and action. World Conference on Higher Education Higher Education in the Twenty-first Century Vision and Actio, October 5–9, (pp. 19-28). Paris: France.

Weber, R., Georg, G. V., & Harhoff, D. (2009). The effects of entrepreneurship education. Retrieved October 26, 2017, from SSRN: https://ssrn.com/abstract=1445085