بررسی وضعیت کتابخانة تخصصی نابینایان و کم‌بینایان کتابخانة ملی ایران و ارائة راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران

2 استادیار سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران

چکیده

هدف پژوهش آشنایی با وضیت کتابخانة تخصصی نابینایان و کم‌بینایان کتابخانة ملی ایران و پی بردن به مشکلات حاکم و نارسایی‌های موجود است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و ابزار آن پرسشنامه است. جامعة پژوهش 33 نفر از کاربران نابینا و کم‌بینای کتابخانة تخصصی نابینایان و کم‌بینایان کتابخانة ملی می‌باشند. در این تحقیق مباحث نظری پیرامون نابینا و اطلاعات، نابینا و کتاب و کتابخانه، نابینا و فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری‌های نوین برای نابینایان مورد بررسی قرار گرفته شده است. سپس کتابخانة تخصصی نابینایان و کم‌بینایان کتابخانة ملی از لحاظ نیروی انسانی، خدمات اطلاع‌رسانی، کیفیت و کمیّت منابع موجود، تجهیزات و وضعیت ساختمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بیش از 50 درصد از مراجعه‌کنندگان نابینا و کم‌بینای کتابخانة ملی از ارائة خدمات این بخش رضایت دارند و نتایج حاصل بیانگر آن است که مجموعة کتابخانه از نظر کیفی و محتوایی تا حدودی تأمین‌کنندة نیازهای اطلاعاتی اعضاست، ولی خدمات اطلاع‌رسانی زیاد رضایت‌بخش نمی‌باشد، همچنین تجهیزات دیداری- شنیداری و تجهیزات ساختمانی از وضعیت مطلوبی برخوردار است و نیز فضای اختصاص‌یافته به این بخش بسیار مناسب است و از جمله موانع قابل بحث در مورد دسترسی به فضای کتابخانه، عدم کفپوش‌های برجسته و تابلوهای راهنمای صوتی است. در زمینة کفایت تعداد نیروی انسانی شاغل نیز مراجعه‌کنندگان اتفاق‌نظر ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Status of the Special Library for the Blind and Visually Impaired of the National Library of Iran and Proposing Solutions for Improving it

نویسندگان [English]

 • S. Khosravi 1
 • F. Khosravi 2
1 M.A. student in Library and Information Science Islamic Azad University, Hamedan branch, Hamedan, Iran
2 Assistant Professor of Library and Information Science, the National Library and Archives of I.R. Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this research was to study the status of the National Library of Iran's special library for the blind and visually impaired and to explore the existing problems and shortcomings. The research was carried out as a descriptive survey and used questionnaires to collect data. The research population consisted of 33 blind and visually impaired users of the National Library. In this research, theoreticalissues about the blind and information, the blind and books and libraries, the blind and communication and information technology and modern technologies are studied. Then the special library for the blind and visually impaired is analyzed regarding human resources, information services, qualityand quantity of existing resources, equipment and the condition of the library building. Research findings show that more than 50 percent of the blind and visually impaired users of the National Library are satisfied with the services they receive. Findings also indicate that the library collection meets the information needs of blind users to a large extent but information services are not very satisfying. Furthermore the audio-visual equipment and building equipment are in good conditions and the area allocated to this section is very suitable. Obstacles which may be discussed regarding the access to the library area include, lack of special floor coverings for the blind and lack of audio signs. Users have.divided opinions about the adequacy of the number of library staffSAMIRA

کلیدواژه‌ها [English]

 • the blind
 • the visually impaired
 • Services
 • library for the blind
 • National Library
CAPTCHA Image
دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 1
پیاپی 81
خرداد 1389
صفحه 62-76
 • تاریخ دریافت: 26 فروردین 1388
 • تاریخ بازنگری: 22 اردیبهشت 1394
 • تاریخ پذیرش: 17 شهریور 1388
 • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1389