مقایسه واژه‌های عنوان و چکیده پایان‌نامه‌ها با توصیفگرهای تعیین شده در نمایه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

هدف: واژه‌های عنوان و چکیده پایان‌نامه‌ها با توصیفگرهای تعیین شده در نمایه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با یکدیگر مقایسه شده است.
روش گردآوری و تحلیل داده‌ها: ابزار گردآوری داده‌ها سیاهه وارسی است. جامعه پژوهش ۱۸۹۵۱ پایان‌نامه از سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۸۷ است. از این تعداد به روش نمونه‌گیری و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان  تعداد ۳۸۰ مورد از بین ۴ گروه علمی فنی- مهندسی و علوم پایه، علوم پزشکی، علوم انسانی و هنر انتخاب شدند.
 یافته‌ها: میزان مطابقت واژه‌های عنوان با توصیفگرهای موجود در نمایه سازمان، ۴۷ درصد و میزان مطابقت واژه‌های چکیده با توصیفگرها ۵/۵۳ درصد بوده است. میزان مترادف بودن واژه‌های عنوان با توصیفگرهای موجود در نمایه سازمان، ۶/۲۴ درصد و میزان مطابقت واژه‌های چکیده با توصیفگرها حدود ۷/۲۴ درصد ارزیابی شد. دو فرضیه مذکور در پژوهش نیز تأیید شد. حدود ۷۵ درصد توصیفگرها واژه‌های عنوان و چکیده یا مترادف آنها هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Evaluation of the Words Used in Dissertation Titles and Abstracts with Descriptors Assigned in the Index of the National Library and Archives of Iran

نویسندگان [English]

  • N. Banieghbal 1
  • F. Khosravi 2
  • S. Pirhadi 3
1 Assistant Professor of Library and Information Science; Islamic Azad University, North-Tehran Branch, Iran
2 Assistant Professor of Library and Information Science; National Library and Archives of Iran
3 M.A. Student in Library and Information Science; Islamic Azad University, North-Tehran Branch, Iran
چکیده [English]

Purpose: This paper is a comparative evaluation of the words used in dissertation titles and abstracts with descriptors assigned in the index of the National Library and Archives of Iran (NLAI).
Design/Methodology/Approach: The method used in this study is a comparative survey and the data were collected by a checklist. The research population consists of 18,951 dissertations written from 2001 to 2008, among which a sample of 380 dissertations were selected based on Krejcie and Morgan's sampling formula from four scientific groups (i.e. Engineering, Science, Medical Science, and Humanities/Arts).
Findings: The research shows that 47 percent of the words in the titles were in correspondence with the NLAI index and this amount was 53.5 percent for words in the abstracts. 24.6 percent of the title words were synonymous with the index descriptors and 24.7 percent of the abstract words were synonyms of the index descriptors. About 75 percent of the assigned descriptors are the same as or synonymous with words of the dissertation titles and abstracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indexing
  • Dissertations
  • National Library and Archives of I.R. Iran