مقایسه موتورها و ابرموتورهای کاوش عمومی در بازیابی اطلاعات علم فیزیک و میزان همپوشانی آنها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشکده فنی و حرفه‌ای سما رودهن

چکیده

هدف:هدف اصلی این مقاله مقایسه موتورها و ابرموتورهای کاوش عمومی در بازیابی اطلاعات فیزیک و تعیین میزان همپوشانی آنها می­باشد.
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش در این تحقیق، با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش و فرضیه‌های پژوهش، پیمایشی توصیفی است. جامعه پژوهش شامل شش موتورکاوش و شش ابر‌موتور کاوش عمومی است. پر‌استفاده‌ترین موتور‌ها و ابرموتورهای کاوش عمومی اینترنت بر‌اساس معرفی سایت searchenginewatch.com انتخاب گردید. جهت رسم جدول و نمودار از نرم­افزار اکسل استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از توزیع فراوانی، درصد، و میانگین استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که در میان موتورهای کاوش، موتور کاوش یاهو بیشترین مدارک فیزیک (40 درصد) را بازیابی کرده است و رتبه نخست را به خود اختصاص می‌دهد. موتور کاوش عمومی اِی.اُ.ال. با 57/38 درصد بیشترین همپوشانی را با سایر موتورها دارد. در ابر­موتورهای کاوش نیز، ابر­موتور کاوش کری‌گاید، بیشترین مدارک فیزیک (1/77 درصد) را بازیابی کرده است و رتبه نخست را به‌خود اختصاص می‌دهد. همچنین، ابرموتور اینفو با میزان همپوشانی 7/43 درصد بیشترین همپوشانی را با سایر ابر­موتورها دارد.
نتیجه‌گیری: ازنظر همپوشانی، استفاده از ابرموتورهای کاوش عمومی نسبت به موتورهای کاوش عمومی ارجح است.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison between Search Engines and Meta-search Engines in Retrieving Information Related to Physics and the Extent of their Overlap

نویسندگان [English]

  • S. Mohammad Esmaeil 1
  • R. Mansour Kiaie 2
1 Assistant Professor; of Library and Information Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Tehran, I.R. Iran
2 M.A. in Library and Information Science; Sama Technical-Vocational College, Roudehen, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: The objective of this research was to compare search engines with meta-search engines in retrieving information related to physics and to identify the extent of their overlap.
Design/Methodology/Approach: The research population contains six search engines and six public meta-search engines which are introduced as the most commonly used search engines by the "searchenginewatch.com" website. Frequency distribution, percentage and averages are used for data analysis and Microsoft Excel is employed for drawing tables and graphs.
Findings: It was found that among different search engines, “Yahoo” retrieved the highest number of physics documents (40%) and the “AOL” search engine had the greatest information overlap with other search engines (39%). Among meta-search engines, the “CurryGuide” meta-search engine retrieved most of the physics information (77.1%). Also the “Info” meta-search engine had the greatest overlap with other meta-search engines (43.7%).
Conclusion: With regards to the degree of overlap, public metas-earch engines are preferable to public search engines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public search engine
  • public Meta search engine
  • Overlap
  • physics