تدوین راهبرد پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (1394 تا 1399)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی کتابخانه ملی ایران؛ رییس گروه پژوهش‌های توسعه‌ای فناوری اطلاعات

2 کارشناس ارشد EMBA؛ رئیس گروه بازاریابی اطلاعات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

هدف: تدوین راهبرد پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با هدف رفع معضلات و چالش‌های پژوهشی و توسعه پژوهش برای سال‌های 1394 تا 1399.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کیفی است که با استفاده از فن دلفی و مصاحبه انجام شد. داده‌ها با روش‌های سوات و PESTLE تجزیه و تحلیل و از مدل برنامه‌ریزی راهبردی "برایسون" برای تدوین راهبرد استفاده شد.
یافته‌ها: وضعیت پژوهش از حیث فرصت‌های موجود در محیط بیرونی سازمان نسبتاً خوب و از نظر ضعف‌های موجود در محیط درونی نسبتاً بد ارزیابی شد. ذی‌نفعان پژوهشی درونی و بیرونی توان‌مندی‌های پژوهشی گسترده‌ای در اختیار سازمان قرار می‌دهند که می‌تواند دستمایه همکاری‌های پژوهشی و ایجاد شبکه‌های گسترده ارتباطات علمی در جهت اهداف سازمانی باشد. فلسفه وجودی پژوهش در سازمان، پشتیبانی علمی از عملیات و خدمات تخصصی صفی و ستادی و تطابق آنها با دانش، استانداردها، و فناوری روز، و کمک به رشد و توسعه دانش ملی در حوزه‌های مرتبط است.
نتیجه‌گیری: برای "توسعه شبکه ملی دانش" و "تبدیل شدن به هاب ملی دانش"، برگرفته از سند راهبردی اصلی سازمان، لازم است در فعالیت‌های پژوهشی، ضمن پوشش همه عملکردهای ستادی و صفی داخلی، با هدف "تقویت انسجام درونی" و "حفظ جایگاه مرجعیت" سازمان، از فرصت‌های بیرونی نیز برای ترمیم ضعف‌های درونی بهره‌برداری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Research Strategy for National Library and Archives of Iran (2015-2020)

نویسندگان [English]

  • F. Shadanpoor 1
  • A. Moghaddami 2
1 Faculty Member of National Library
2 MA in EMBA, National Library and Archives of Iran
چکیده [English]

Purpose: To report research strategy development process for the National Library and Archives of Iran (NLAI) in order to cope with research challenges and problems and extend research activities for the years 2015 to 2020.
Methodology: This qualitative research adopted Bryson Model for strategic planning and used Delphi technique and interview to gather data needed for SWOT and PESTEL analysis.
Results: The research situation has been evaluated relatively good in terms of external opportunities and relatively weak in terms of internal environment. Internal and external research stakeholders provide research potentials to library which can be used to facilitate the establishment of extensive research cooperations and broaden the network of scientific communications in line with library goals. The research objectives in NLAI are supporting scientific research of line and staff operations, conforming the research to up-to-date knowledge, standards and technology and to contribute to national knowledge improvement in the relevant fields.
Conclusion: According to NLAI’s strategy plan, to develop "the national network of knowledge" and to become "the national hub of knowledge", it is necessary for research activities to cover all line and staff operations to strengthen internal cohesion and preserve the authority position, as well as get advantage of external opportunities to overcome internal weaknesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Research
  • National Library and Archives of Iran
  • Bryson Model
ایران‌زاده، سلیمان؛ عماری، حسین (1388). ارائه مدلی کارا برای انتخاب مناسبترین نوع تفکر برای مدیران بازرگانی. پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 16 (43)، 101-132.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (1379). برنامه راهبردی. بازیابی 12 تیر1394، از http://irandoc.ac.ir/about/strategic-plan

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (1369). اساسنامه کتابخانه ملی ایران. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

سهیلی، فرامرز (1390). تحلیل نقاط قوّت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای کتابخانه‌های دانشگاه رازی و ارائه راهبردهای استراتژیک مناسب برای این کتابخانه‌ها. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 45 (55)، 73-95.

شیخ‌شعاعی ‌انتظامی، حسین؛ موسوی، سیدمحمد (1393). تدوین برنامه راهبردی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از مدل دیوید. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 65 (2). بازیابی 12 مهر 1394، از http://aqrlibjournal.ir/Old/index.php?module=TWArticles&file=index&func =view_pubarticles&did=2000&pid=10

فتاحی، رحمت الله؛ و دیگران (1392). بررسی عوامل، عناصر و ملزومات تدوین و پیاده سازی برنامه راهبردی توسعه پژوهش در سازمان کتابخانه‌ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. مشهد: سازمان کتابخانه‌ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.

فیض، عادل (1391). برنامه راهبردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

منصوریان، یزدان (1388). تدوین برنامه راهبردی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تربیت معلم تهران. تهران: دانشگاه خوارزمی.

Corbould, M. (2012). Information technology strategic plan, 2012-2015. Retrieved Feb. 21, 2015, fromhttps://www.nla.gov.au/sites/default/files/it-strategic-plan-2012-2015.pdf

Cummings, T. G., & Worley, Ch. G. (2009). Organization development and change (9th Ed.). Ohio: South Western Cengage Learning.

Donlon, P., (1991). Strategic planning in National Libraries, IFLA Journal, 17 (4), 395-399.

Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2008). Exploring corporate strategy (8th ed.). Harlow, London, Newyork: Pearson.

Kay, A. (2013). An interview with computing pioneer Alan Kay. Time. Retrieved Feb. 12, 2015, from http://techland.time.com/2013/04/02/an-interview-with-computing-pioneer-alan-kay/

Mathiews, J. R. (2005). Strategic planning and management for library managers. Connecticut, London: Libraries Unlimited.

National Library of Australia (2012). Mobile strategy. Retrieved Feb. 21, 2015, from http://www.nla.gov.au/mobile-strategy

Powell, C. (2002). The delphi technique: Myths and realities. Journal of Advanced Nursing, 141 (4), 376-389. Retrieved Jan. 27, 2015, from http://rachel.org/files/document/The_Delphi_Technique_Myths_and_Realities.pdf

Wade, M. (2012). Re‐inventing the library: the role of strategic planning, marketing and external relations, and shared services at the National Library of Scotland. Paper presented at the 78th IFLA General Conference, Helsinki. Retrieved Jan. 27, 2015 from http://conference.ifla.org/past-wlic/2012/94-wade-en.pdf

Zaugg, H. (2015). Using a library impact map to assist strategic planning in academic libraries. Library Leadership & Management, 29 (3). Retrieved Dec. 12, 2015, from https://journals.tdl.org/llm/index.php/llm/article/viewFile/7102/6334