استفاده از کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران (INLM) توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

چکیده

هدف: میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از پایگاه¬های اطلاعاتی موجود در کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران و امکانات موجود در آن و شناسایی مشکلات در استفاده از آن   بررسی شده است. 
روش/رویکرد پژوهش: روش پژوهش پیمایشی، و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. نتایج با استفاده از روش آمار توصیفی (فراوانی و درصد) در قالب جدول و نمودار ارائه شد. از 114 پرسشنامه توزیع شده در میان تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، 81 پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد.
یافته¬ها: 89 درصد از اعضای هیئت علمی از کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی استفاده می¬کنند. مهم¬ترین علت استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، انجام طرح پژوهشی 67 درصد، تألیف مقاله 65 درصد و امور آموزشی56 درصد بوده است. پراستفاده¬ترین پایگاه¬های اطلاعاتی موجود در کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ساینس دایرکت ، پروکوئست ، اشپرینگر  بوده است. بیشترین رضایت کاربران از کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی روزآمد بودن اطلاعات، وجود اطلاعات حوزه موضوعی و دسترسی آسان در برخی از رشته‌ها بوده است. وضعیت اینترنت دانشگاه، عدم اطلاع از وجود پایگاه‌ها، ناآشنایی با شیوه‌های جست‌وجو از عمده مشکلات کاربران در دسترسی به اطلاعات بوده است.
نتیجه‌گیری: پیشنهاداتی برای رفع مشکلات و استفاده بهینه از پایگاه‌های موجود در کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using the Iranian National Medical Digital Library (INLM) by Faculty Members of Bushehr University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Z. Bigdeli 1
  • M. Hassanzadeh 2
  • Z. Safaei 3
1 Professor of Library and Information Science; Shahid Chamran University of Ahwaz, Ahwaz, I.R. Iran
2 Faculty member, Department of Library and Information Science; Tarbiat Modares University, Tehran, I.R. Iran
3 M.A. in Library and Information Science; Central Library of the Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: This research aimed to study the use of the INLM by faculty members of Bushehr University of Medical Sciences. It also attempted to identify the problems and barriers the faculty members face in accessing the databases.
Design/Methodology/Approach: This research was by survey and a questionnaire was used to collect the data. The findings were presented using descriptive statistics (frequency and percent) in tables and charts. From a total of 114 questionnaires distributed among faculty member of Bushehr University of Medical Sciences, 81 were filled in and returned.
Findings: 89 percent of the faculty members use the INLM. They use the digital library mostly for conducting research (67%), writing articles (65%), and teaching (56%). The most highly used databases are ScienceDirect, ProQuest, and Springer, respectively. The top reasons for being satisfied with INLM were up to date information, availability of subject field information, and easy access in some fields. The status of the Internet in the campus, unawareness about the availability of databases, lack of skills in searching databases were among the most important barriers the faculty members encounter.
Conclusion: Some suggestions are provided in the paper for solving the existing problems and improving the use of databases available in the INLM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian National Digital Library of Medicine
  • use of databases
  • Faculty members
  • Bushehr University of Medical sciences