دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، اسفند 1380، صفحه 1-152 (پیاپی 48) 

یادداشت سردبیر

نیروهای هم سرنوشت

صفحه 5-7

فریبرز خسروی


کتابخانه‌های دیجیتالی

صفحه 84-103

یعقوب نوروزی؛ مهدی علیپور حافظی


مرجع سیار: نگرشی نو در ارائه خدمات به کاربران

صفحه 121-127

مارتین کورتویس؛ ترجمه ملیحه خوش‌تراش سندی