دوره و شماره: دوره 30، شماره 1 - شماره پیاپی 117، خرداد 1398، صفحه 1-227 
نگرش فهرست‌نویسان ایرانی نسبت به فهرست‌نویسی اجتماعی

صفحه 134-155

10.30484/nastinfo.2019.2316

محمدرضا حسنی؛ افشین موسوی چلک؛ هادی شریف‌مقدم؛ مریم سلامی