واکاوی عوامل موثر بر سازماندهی منابع در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات و سازماندهی دانش سازمان اسناد و کتابخانه ملی

2 مدیر کل پردازش و سازماندهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

3 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز رئیس گروه سازماندهی منابع غیرکتابی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

10.30484/nastinfo.2023.3397.2206

چکیده

هدف: شناسایی و تحلیل عوامل درونی و بیرونی موثر بر سازماندهی منابع کتابی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و با روش مطالعه کتابخانه‌ای- اسنادی و پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش شامل دو گروه خبرگان حوزه سازماندهی منابع کتابی و غیرکتابی داخل سازمان (10 نفر) و متخصصان سازماندهی از داخل و بیرون سازمان(40 نفر) که به دلیل تجربیات و تخصص آنها به صورت هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه‌ای، جلسات طوفان فکری و بحث و گفتگو، و پرسشنامه گردآوری شد. تحلیل داده‎‌ها با استفاده از ماتریس SWOT انجام شد.

یافته‌ها: مجموع امتیاز عوامل درونی5128/3 و عوامل بیرونی3949/3 به دست آمد. عوامل درونی شامل فهرستنویسی پیش از انتشار و بازبینی و تکمیل رکوردهای فیپا، سازماندهی استاندارد منابع ، تدوین استانداردها و ابزارهای تخصصی ، توسعه منابع مرجع سازماندهی کنترل کیفیت سازماندهی، تولید قالب فراداده ای مارک، مشارکت متخصصان موضوعی در تحلیل موضوعی منابع، توسعه مارک ایران، عدم کاربست عملی یافته‌های پژوهش‌های سازماندهی منابع، ضعف همکاری با کتابخانه‌ها و موسسات فعال در حوزه سازماندهی ، مشکلات ساختاری داده‌های کتابشناختی و مستند برای مهاجرت به محیط داده‌های پیوندی و وب معنایی، مشکلات فناورانه توسعه پیاده سازی استانداردهای جدید، عدم جذب و تربیت کارشناسان جدید در حوزه سازماندهی ، کمبود نیروی انسانی متخصص مشکلات برون سپاری سازماندهی، تاثیر منفی تمرکز بر کمیت بر کیفیت سازماندهی منابع کتابی ، مشکلات دورکاری و مشکلات فضای کاری(می‌باشد. عوامل بیرونی شامل نقش حاکمیتی سازمان و ارائه الگوها و استانداردهای سازماندهی، قانون واسپاری ، امکان مهاجرت داده‌های کتابشناختی به محیط وب معنایی و داده‌های پیوندی، همکاری متخصصان حوزه سازماندهی سازمان در زمینه آموزش دانشجویان و راهنمایی و مشاوره پایان نامه‌های دانشجویی، توسعه پژوهش‌های کاربردی سازماندهی ، آمادگی مدیران و کارشناسان در پذیرش الگوها و قالب‌های جدید سازماندهی منابع کتابی، حمایت از متخصصان برای مشارکت در مجامع بین المللی ، همکاری با سایر موسسات و اشتراک تجارب و ظرفیت‌ها برای توسعه سازماندهی، امکان افزایش مشارکت کاربران در سازماندهی، عدم اختصاص بودجه مناسب برای پروژه‌های کاربردی حوزه سازماندهی، عدم ارتقا و توسعه نرم افزار جامع کتابخانه (رسا) برای پیاده‌سازی استانداردهای جدید، ضعف در ارائه آموزش‌های روزآمد ، نبود راهبرد یکپارچه در سازمان برای سازماندهی منابع ( چاپی و دیجیتال و عدم تمرکز فرایند سازماندهی ، نگرانی‌های شغلی کارشناسان بودند. پیاده‌سازی الگوهای جدید، سازماندهی قالب‌های جدید منابع، تعامل با ذینفعان، انتشار داده‌ها در وب معنایی، سازماندهی هوشمند، پالایش فراداده‌ها، امکان مشارکت کاربران، نظارت کیفی، آموزش روزآمد، حضور در مجامع تخصصی و بهبود شرایط کاری از راهبردهای پیشنهادی است.

نتیجه‌گیری: روزآمدسازی روش‌ها و ابزارها برای انتشار فراداده‌ها در وب معنایی در قالب داده‌های پیوندی و توسعه هستی‌نگاری‌ها، تاکید بر سازماندهی اجتماعی، فراهم کردن زمینه‌های تعامل با ذینفعان به منظور اشتراک دانش و امکانات، باعث روزآمدی و توسعه آموزش کارشناسان، انجام پژوهش‌های کاربردی و بهبود مدیریت نیز باعث افزایش کیفیت این حوزه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the factors affecting the organization of resources in the National Library and Archives of IRAN

نویسندگان [English]

 • mahboubeh ghorbani 1
 • Tahereh Yaghoubpour 2
 • Soheila Faal 3
1 Assistant Professor in National Library and Archives of Iran,
2 National Library and Archives of Iran
3 PHD student in LIS. Head of Non-book Resources Organizing Section of National Library and Archives of IR of Iran (NLAI)
چکیده [English]

Abstract

Objective: Identifying internal and external strategic factors of organizing book and non-book resources and providing suitable strategies.

Method/approach: The research method was document and library study and survey. The research community included 10 experts from within the organization for brainstorming sessions and 40 experts from inside and outside the organization to complete the questionnaire were purposefully selected because of their experience and expertise. Data was collected through document-library study, brainstorming sessions and researcher-made questionnaire and analyzed using SWOT matrix.

Findings: The total score of internal factors was 3.5128 and external factors was 3.3949. The strengths of book and non-book resource organization emphasize standardization and development of new organization tools with regard to increasing quality and technological approach. Lack of attention to research achievements, technological limitations, quality challenges and Standardization, human resource problems are important weaknesses. Governance position of the organization, access to up-to-date organizational tools, access to the academic and organizational learning, legal deposit law, ease of use and user-friendliness of Rasa software; interaction and participation of users and beneficiaries of the organization are the most important opportunities. Budget, facilities and technological Limitations, barriers to educational development, Poor users participate in organizing; the lack of an integrated strategy, issues and problems of experts' jobs and ignoring the importance of organizing by senior management are the most important threats. Interaction with publishers, planning for the implementation of new frameworks and formats by managers, attention to the organization of new types of resource formats, interaction with scientific and research institutions Development of tools and requirements for publication of bibliographic data in the semantic web, compilation of ontologies and implementation of requirements for data migration to the linked data format , development of automatic and semi-automatic organization, paying attention to integrated strategies, compiling these strategies in the MARC committee, improve the quality of bibliographic data including data refinement bibliographic and Authority databases in Rasa software, the possibility of user participation in editing and correcting cataloging records, developing quality control guidelines, strengthening the National Organization Council and specialized committees, Improving the governance position of the NLAI in the field of organization, up-to-date training and continuous development of experts, attending specialized conferences and events, paying attention to human resources and improving working conditions are the important proposed strategies.

Results: updating of organizing methods and tools to increase the dissemination and accessibility of data in the semantic web by creating linked data and developing ontologies, creating technological facilities and platforms for user participation and social organization, interaction with stakeholders such as users, scientific and specialized institutions, universities, etc., in order to synergize and share knowledge and facilities will develop the organization of book and non-book resources. Development of expert training and conducting applied research and improving management will also increase the quality of this field. Finally, revitalizing and strengthening the National Organizing Council is an important strategy that can have an impact on the organizing in the organization and at the country level, with the NLAI as its center.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information organization
 • physical resources
 • strategic analysis
 • SWOT Matrix
 • National Library and Archives of Iran
CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1402
 • تاریخ دریافت: 23 فروردین 1402
 • تاریخ بازنگری: 08 اردیبهشت 1402
 • تاریخ پذیرش: 14 اردیبهشت 1402