علم‌سنجی: بررسی وضعیت تحقیقات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقة پنج و شناسایی مشکلات آنها در تولید اطلاعات علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 استادیار علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تولیدات علمی اعضای هیئت علمی منطقة پنج و شناسایی مشکلات آنها در تولید علم است. روش تحقیق توصیفی و با استفاده از ابزار پرسشنامه است، جامعة پژوهش 250 نفر از اعضای هیئت علمی تمام¬وقت دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقة پنج می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داد که بین سابقة کار آموزشی – پژوهشی و تولیدات علمی رابطة معنی‌داری وجود دارد، بیشترین تولیدات علمی در حوزة علوم انسانی ودر قالب مقالات است که قسمت اعظم مقالات در نشریات داخلی منتشر می‌شود و درصد کمی در مجلات خارجی منتشر شده است. مشکلات اعضای هیئت علمی در تولید علم عبارت‌اند از: مشکلات ارسال و تأیید مقاله در مجلات تخصصی، مشکلات تأیید و تصویب آثار پژوهشی، فقدان کتاب‌های تخصصی موردنیاز، نداشتن فرصت مطالعه در دانشگاه، مقررات دست‌¬وپاگیر اداری، نبود کتابشناسی‌ها در کتابخانه،  نبود مجله‌های تخصصی، عدم امکانات کافی جهت مطالعه و پژوهش در دانشگاه (مکان مناسب...)، نبود مقاله‌نامه‌ها و  مجله‌های تخصصی لاتین، و موانع موجود در بخشنامه‌ها و آیین‌نامة پژوهشی را ذکر نمودند. در مجموع می‌توان مشکلات اعضای هیئت علمی را در سه مقولة کلی دسته‌بندی نمود:
الف. مشکلات پژوهشی،   
ب. مشکلات آموزشی، و
ج. مشکلات منابع و تجهیزات کتابخانه

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image