دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، آذر 1372، صفحه 281-417 (پیاپی 15) 

ترجمه

فرایند ارتباط شبیه چیست؟

صفحه 281-312

نوشته جان باد؛ ترجمه محبوبه مهاجر


مقاله مروری

سرعنوانهای موضوعی پزشکی (مش)

صفحه 313-334

نوشته فاطمه رهادوست


ترجمه

دیسک نوری و کتابدار مرجع: پایان سادگی

صفحه 335-351

نوشته ریچارد بیدیس کامب؛ ترجمه علی مزینانی


همکاری بخشهای مرجع و خدمات فنی در آموزش کتابداری

صفحه 352-362

نوشته لوئیس پوش و کرول نپکا؛ ترجمه نادره ارفع‌بد


جایگاه کارورزی در تدریس روشهای مصاحبه مرجع

صفحه 363-382

نوشته رابرت براندین؛ ترجمه رزا کیائی


یادداشت

اطلاع‌شناسی

صفحه 393-395

نوشته دکتر عباس حری