دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 و 4، اسفند 1374، صفحه 1-169 (پیاپی 23 و 24) 

یادداشت سردبیر

یادداشت سردبیر

صفحه 419-421

عباس حری


ترجمه

شرایط ایمنی در ساختمان کتابخانه

صفحه 107-115

نوشته رابرت کلاس جاپ؛ ترجمه پرویز عازم


کتابخانه‌ها و کتابداری در ترکیه

صفحه 116-125

نوشته مصطفی اَغ‌بُلُوت، دوگان اَتِلگان؛ ترجمه عبدالله نجفی